téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Cír · cuí · cúirt · cur · cúr
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
GAcaith br
abr caitheamh, aidbhr caite
cuir br
abr cur, aidbhr curtha
(na beanna)
ENshed v
(of antlers)
Torthaí gaolmhara Related matches
GAagóid bain2
gu agóide, iol agóidí
Ar agóidí a thabhairt isteach in aghaidh aon mhíre nó míreanna i mbille costas a cheadú nó a dhícheadú FOINSE: I.R. 1981
On carrying in objections to the allowance or disallowance of any item or items in a bill of costs.
Agóid in aghaidh deimhniú a dheonú, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Objection to grant of certificate
(2) Aon duine a chuireann i gcoinne aistarraingt a luaitear i mír (1) den Rialachán seo, nó a bheartaíonn uiríolla a dhéanamh leis an Rialaitheoir ina taobh. déanfaidh sé, seasca lá ar a dhéanaí, tar éis fógra faoin iarratas ar aistarraingt a bheith, de bhun alt 19 (1) (a) den Acht, foilsithe san Iris, fógra i scríbhinn a thabairt don Rialaitheoir mar gheall ar an gcur i gcoinne nó ar an mbeartú sin. FOINSE: I.R. 1981
(2) Any person who objects to, or who proposes to make representations to the Controller as regards, a withdrawal mentioned in paragraph (1) of this Regulation shall, not later than sixty days after the publication in the Journal, pursuant to section 19 (1) (a) of the Act, of notice of the application to withdraw, give to the Controller notice in writing of the objection or proposal.
D. Má dhéanann an tionónta agóid i gcoinne mhéid an mhéadaithe sa chíos a shonraítear i ngealltanas feabhsúcháin socrófar méid an mhéadaithe sin idir na páirtithe nó socróidh an Chúirt Chuarda é, nó féadfaidh an Chúirt déileáil leis an ábhar ar shlí eile (alt 51 (4)) FOINSE: I.R. 1980
D. Where the tenant objects to the amount of an increase in rent specified in an improvement undertaking the amount of that increase falls to be settled between the parties or by the Circuit Court, or the Court may deal with the matter otherwise (section 51(4)).
... agóid a dhéanamh in aghaidh Deimhniú Cáiliúcháin le haghaidh Ceadúnais *(Ceantálaí) *(Gníomhaire Tithe) a dheonú don iarratasóir thuasainmnithe ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
...to object to the grant of a Certificate of Qualification for *(an Auctioneer's) *(a House Agent's) Licence to the above-named applicant...
... nach ndearna agóid i gcoinne an leanbh a thriail go hachomair... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
...did not object to the child being dealt with summarily...
Cuirim i gcoinne na doiciméid sin a thabhairt ar aird a leagtar amach sa Dara Cuid den Chéad Sceideal sin a ghabhann leis seo. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
I object to produce the said documents set forth in the Second Part of the said First Schedule hereto.
(3) I gcás go ndéanfar iarratas ar chearta póraitheoirí plandaí a dheonú féadfaidh duine ar bith, laistigh den tréimhse seasca lá dar tosach an lá a ndearnadh, de bhun alt 19 (1) (b) den Acht, an t-ainm atá an t-iarratasóir a mholadh a fhoilsiú san Iris, féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Rialaitheoir agóid a dhéanamh in aghaidh an ainm a roghnaíodh don chineál planda lena mbaineann an t-iarratas ar an ábhar go bhfuil sé neamhoiriúnach. FOINSE: I.R. 1981
(3) Where an application is made for the grant of plant breeders' rights, any person may, within the period of sixty days beginning on the date of publication in the Journal, pursuant to section 19 (1) (b) of the Act, of the name proposed by the applicant, by a notice in writing and given to the Controller object to the name selected for the plant variety to which the application relates on the ground that it is unsuitable.
GAáirithint bain2
gu áirithinte, iol áirithintí
(of booking, Process to reserve e.g. hotel room)
Ar chuir tú bord in áirithe?
Have you a table reservation?
ar fáil le háirithiú
available for booking
(THE ACT OF ADJOURNING)
Atráthú imeachtaí ag morgáistí nó ag léasóir chun seilbh a fháil ar áras comhroinnte nó chun é a dhíol
Adjournment of proceedings by mortgagee or lessor for possession or sale of shared home
I gcás ina ndéanann cúirt ordú faoi fho-alt (1), is atráth ar feadh cibé tréimhse a mheasfaidh an chúirt is cuí an t-atráth (Acht Uimh. 1 de 2010)
Where a court makes an order under subsection (1), the adjournment shall be for such period as the court thinks fit
GAbac br
abr bacadh, aidbhr bactha
ENstay v
(SUSPEND LEGAL PROCESS TEMPORARILY)
Bacfar imeachtaí dlíthiúla a thionscnófar de bhun na Rialachán seo chun aon suim a ghnóthú, má dheimhníonn an cosantóir don chúirt go bhfuil imeachtaí dlíthiúla atá bainteach lena dhliteanas ar an éileamh lena mbaineann na himeachtaí a bheidh tionscanta amhlaidh, ar feitheamh... FOINSE: I.R. 1980
Legal preceedings instituted in pursuance of these Regulations for the recovery of any sum shall be stayed if the defendant satisfies the court that legal proceedings relevant to his liability on the claim to which the proceedings so instituted relate are pending...
féadfaidh an chúirt ... bac a chur ar an bhforfheidhmiú nó ar an gcur i ngníomh (Acht Uimh. 27 de 2009)
the court may ... stay the enforcement or implementation
ENbind v
chun a chinneadh ar cheart ceangal cúirtbhanna a chur air/uirthi déanamh de réir an ordaithe finné sin; FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
so for the purpose of determining whether he/she should be bound by recognisance to comply with the said witness order;
Nuair a ghabhfar an duine sin, mura dtabharfar láithreach é nó í os comhair na cúirte ar ceanglaíodh air nó uirthi leis an gcúirtbhanna sin láithriú os a comhair, ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
When such person is arrested he or she shall, if not brought forthwith before the court before which he or she is bound by the said recognisance to appear, ...
...beidh an ceadúnaí agus an soláthróir faoi cheangal ag dámhachtain an eadránaí san eadrán. FOINSE: I.R. 1981
... the supplier shall be bound by the award of the arbitrator in the arbitration.
Más gá sin in imthosca speisialta an cháis, féadfaidh an Breitheamh, ar iarratas le foriarratas chun na críche sin, a ordú deimhniú a urscaoileadh nó a athrú tráth ar bith tar éis é a theacht chun bheith ina cheangal ar na páirtithe. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The Judge may, if the special circumstances of the case require it, upon an application by motion for the purpose, direct a certificate to be discharged or varied at any time after the same has become binding on the parties.
GAcimigh br
abr cimiú, aidbhr cimithe
(chun príosúin)
(to prison)
Duine a chur chun príosúin
To send someone to prison
Ordaítear leis an rialacháin seo na suimeanna bheith le híoc ón 1 Marta, 1980, ag údaráis áitiúla le bainisteoirí scoileanna deimhnithe as cothabháil leanaí agus ógchiontóirí a cuireadh á gcimiú chuig a scoileanna. FOINSE: I.R. 1980
The Regulations prescribe the payments to be made from 1 March, 1980, by local authorities to the managers of certified schools for the maintenance of children and youthful offenders committed to their schools.
A CIMÍODH chun *(príosúin) *(forais athchuir) le hordú ón gCúirt Dúiche faoi alt 29 (1) den Acht thuasluaite a rinneadh ag suí den Chúirt don Dúiche sin an lá de 19 ,agus FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
HAVING BEEN COMMITTED to *(prison) *(a remand institution) by order of the District Court under section 29 (1) of the above-mentioned Act made at a sitting of the Court for the said District on the day of 19 , and
GAcíor br
abr cíoradh, aidbhr cíortha
spíon br
abr spíonadh, aidbhr spíonta
pléigh br
abr plé, aidbhr pléite
pléigh gníomhréim X
discuss the career of X
é sin a phlé
discuss
déan cíoradh gairid ar X
pléigh X go hachomair
discuss briefly X
cíor go grinn
discuss critically
le go gcíorfaí an scéal i gceart
that the situation be properly considered
stocaire fir4
gu stocaire, iol stocairí
An bhfuair tú cuireadh? Fuair mé cuireadh an stocaire.
Did you get an invitation? Indeed I did not.
GAcóitseáil br
abr cóitseáil, aidbhr cóitseáilte
(ullmhúchán le haghaidh comórtais)
ENcoach v
(prepare for sporting competition)
GAcomhaill br
abr comhall, aidbhr comhalta
comhlíon br
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
cuir br ... i gcrích in úsáid/in use
ciallaíonn "oifigeach iomchuí" oifigeach promhaidh agus leasa agus é nó í ag cur feidhmeanna faoin Acht i gcrích. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
"relevant officer" means a probation and welfare officer discharging functions under the Act.
4. Agus a chuid dualgas á gcomhlíonadh aige, is ón nGníomhaireacht amháin a ghlacfaidh an t-oifigeach comhordaithe treoracha. FOINSE: (CE) Uimh. 863/2007
4. In discharging his duties, the coordinating officer shall take instructions only from the Agency.
Beart idirthréimhseach — dualgas cruthúnais i leith tiománaí ainmnithe agus dualgais úinéara chláraithe a chomhall — alt 103(4) den Phríomh-Acht. FOINSE: I.R. Uimh. 25 de 2010
Transitional measure — onus of proof in respect of named driver and discharge duties of registered owner — section 103(4) of Principal Act.
conspóid br
abr conspóid, aidbhr conspóidte
(call into question)
Cuirfidh siad in aghaidh cead cainte a bheith aici.
They will contest her right to speak.
conspóideann éileamh
contests a claim
ENsign v
(formal)
Chuir an tUachtarán a lámh leis an Bhille.
Chuir an tUachtarán a lámh leis an mBille.
The President signed the Bill.
cuireann x Bille chun tosaigh
x promotes a Bill
gur gá troid/agóid ar son dálaí oibre feabhsaithe agus caighdeán maireachtála feabhsaithe d'oibrithe
the need to promote improved working conditions and an improved standard of living for workers
cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus léiriú aonchineálach forálacha a chur ar aghaidh
promote a homogeneous implementation, application and interpretation of provisions
In aon chaingean Phrobháide féadfaidh aon chosantóir uacht a chur ar aird i bhfoirm frithéilimh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In any Probate action any defendant may propound a will by way of counterclaim.
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
aisíoc br
abr aisíoc, aidbhr aisíoctha
aisig br
láith aiseagann, abr aiseag, aidbhr aiseagtha