téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
bronn br
abr bronnadh, aidbhr bronnta
tabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
(bestow)
bronnann x gradam
x confers an honour
bronnadh na céime Dochtúir sa Léann Ceilteach
conferring of degree of Doctor of Celtic Studies
GAdeonaigh br
abr deonú, aidbhr deonaithe
tabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
ENgrant v
Déanfar an córas ceadúnúcháin áfach a léirscaoileadh agus deonófar ceadúnais go huathoibríoch.
The licensing system shall however be liberalised and licences granted automatically.
GAdeonaigh br
abr deonú, aidbhr deonaithe
tabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
(airgead)
ENgrant v
(money)
Rud a bhfuil luach ag baint leis a bhronnadh ar nó a aistriú chuig duine éigin eile
To give or to transfer something of value to another person
Féadfar faoiseamh i bhfoirm idirphléadála a thabhairt [FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001]
Relief by way of interpleader may be granted
Gurb inmhianaithe an tOrdú seo a dheonú mar áis do na daoine sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
That it is desirable to grant this Order for the accommodation of those persons
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# géill do · grant
GAdílsigh br
abr dílsiú, aidbhr dílsithe
tabhair br in úsáid/in use
abr tabhairt, aidbhr tugtha
ENvest v
... ná srian le haon chumhacht reachtúil a thugtar do Bhreitheamh nó a dhílsítear ann nó inti chun a dhlínse nó a dlínse a fheidhmiú in aon cheantar cúirte seachas i gceann de na ceantair a luaitear san Ordú seo. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
... nor restrict any statutory power conferred upon or vested in a Judge to exercise his or her jurisdiction in any court area other than in one of those mentioned in this Order.
San Ordú seo, ciallaíonn "doiciméad" toghairm, toghairm shibhialta, toghairm fhinné, fógra, ordú ón gCúirt agus cibé doiciméid eile a shonróidh an Cláraitheoir Contae de bhun na gcumhachtaí a dhílsítear dó nó di. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
In this Order "document" means a summons, a civil summons, a witness summons, a notice, an order of the Court and such other documents as may be specified by the County Registrar pursuant to the powers vested in him or her.
I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le halt 5 agus le fo-alt (5) d'alt 44 den Acht Sláinte, 1947 (Uimh. 28 de 1947), déanann an tAire Sláinte leis seo na Rialacháin seo a leanas:- FOINSE: I.R. 1981
The Minister for Health, in exercise of the powers vested in him by section 5 and sub-section (5) of section 44 of the Health Act, 1947 (No. 28 of 1947), hereby makes the following Regulations:—
GAtabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
(to charity)
tugann x do chiste
x contributes to fund
GAtabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
toirbhir br
abr toirbhirt, aidbhr toirbheartha
(litir, beartán, earraí)
(letter, parcel, goods)
GAtabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
ENgive v
Tabhair x go dtí an 10 is gaire .
Write x correct to the nearest 10.
Tabhair x go dtí an y is gaire .
Round off x to the nearest y.
Tabhair x go dtí an tslánuimhir is gaire.
Give x to the nearest whole number.
Scríobh do fhreagra san fhoirm is simplí.
Give your answer in the simplest index form.
GAtabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
(grant or give)
Bronnadh de réir mar is cuí
To award as appropriate
(2) Maidir lena chumarsáidí oifigiúla, tabharfaidh gach Stát Conarthach cóir don Lárionad nach lú fabhar ná an chóir a thugtar d'eagraíochtaí idirnáisiúnta eile.
(2) With regard to its official communications, the Centre shall be accorded by each Contracting State treatment not less favourable than that accorded to other international organisations.
Más rud é nach gcomhlíonann riail i scéim sochair ceirde an prionsabal um dhéileáil chomhionann beidh sí, sa mhéid nach gcomhlíonann sí an prionsabal sin, curtha ar neamhní le forálacha na Coda seo, agus an déileáil níos fabhraí a thugtar inti do dhaoine de ghnéas amháin, tabharfar inti í do dhaoine den ghnéas eile FOINSE: Acht Uimh. 25 de 1990
Where a rule of an occupational benefit scheme does not comply with the principle of equal treatment it shall, to the extent that it does not so comply, be rendered null and void by the provisions of this Part and the more favourable treatment accorded by it to persons of the one sex shall be accorded by it to persons of the other sex
GAtabhair br
abr tabhairt, aidbhr tugtha
mineastráil br
abr mineastráil, aidbhr mineastráilte
Tomhas áirithe cógais, nó substaint thoirmiscthe, a thabhairt do dhuine nó a chur go fisiciúil i gcolainn duine.
To give somebody a measured amount of a medication, often by physically introducing it into the body.
Torthaí gaolmhara Related matches
gur chun críche seachas mar bhia don duine a thabharfar i dtír é agus nach mó an méid iomlán ronnach den sórt sin sa ghabháil ar bord an bháid lena mbaineann (nó sampla ionadaitheach de) tar éis sortála nó i mbroinn ar bháid nó ar an ngabháil a thabhairt i dtír nó sa dá cheann le chéile, ná 20 faoin gcéad de réir meáchain den mhéid iomlán ronnach sa ghabháil nó sa sampla sin, de réir mar a bheidh. FOINSE: I.R. 1978
they are landed for a purpose other than human consumption and the total amount of such mackerel in the catch on board the boat concerned (or a representative sample thereof) after sorting or in the hold or on landing or both does not exceed 20 per cent. by weight of the total amount of mackerel in the said catch or sample, as the case may be.
'Glacfaidh an Coimisiún, le cúnamh ón gCoiste um Athrú Aeráide dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 44(1), gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, mionsonraí teicniúla, formáid agus próisis a cheapadh maidir le neasfhardail gás ceaptha teasa atá le cur isteach ag na Ballstáit de bhun mhír 2 den Airteagal seo, fardail gás ceaptha teasa de bhun mhír 3 den Airteagal seo agus astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ar a dtugtar i gcuntas i gcomhréir le hAirteagail 5 agus 14 de Rialachán (AE) Uimh. 2018/841.'
'Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe i ndáil le tuarascálacha comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn; tuairisciú comhtháite ar ghníomhaíochtaí oiriúnaithe náisiúnta, tacaíocht airgeadais agus teicneolaíochta arna soláthar do thíortha i mbéal forbartha, ioncam ceantála; tuairisciú bliantúil maidir le neasfhardail GCT, fardail GCT agus astaíochtaí agus na haistrithe GCT ar a dtugtar i gcuntas, sásra maoiniúcháin de chuid an Aontais do fhuinneamh in-athnuaite, córais fardail náisiúnta agus córais fardail Aontais, athbhreithniú ar an bhfardal; agus córais Aontais agus náisiúnta maidir le beartais agus bearta agus réamh-mheastacháin; agus tuairisciú ar bheartais GCT, ar bhearta GCT agus ar réamh-mheastacháin GCT, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.'
GAcomhdhlúthaigh br
abr comhdhlúthú, aidbhr comhdhlúite
tabhair br le chéile in úsáid/in use
(a) na Rialacháin Telefóin 1959 agus gach leasú orthu a chomhdhlúthú FOINSE: I.R. 1980
( a ) to consolidate the Telephone Regulations, 1959, and all subsequent amendments thereto
(a) Na Rialacháin (Telegram Scríofa Intíre), 1920 agus gach leasú díobh ina dhiaidh sin, a thabhairt le chéile. FOINSE: I.R. 1980
( a ) Consolidate the Telegraph (Inland Written Telegram) Regulations, 1920, and all subsequent amendments thereto;
Comhdhlúitear an tsraith nua bannaí leis na sraitheanna a bheidh i bhfeidhm don tréimhse 1 Eanáir, 1980 go 31 Nollaig, 1980. FOINSE: I.R. 1981
The new series of bonds is consolidated with those already operative for the period 1 January, 1980 to 31 December, 1980
(discussion, debate, etc.)
cuireann clabhsúr ar dhíospóireacht
tugann díospóireacht chun críche
winds up a debate
bain triail as cúl a scóráil
attempt a goal
déan iarracht!
attempt it!
d’fhéach sé le rith isteach
he attempted to run in
rinne siad iarracht ar dhlúthchosaint
they attempted a blanket defence
(exam question)
Tabhair do mheas ar an bpáirt a bhí ag Lenin i stair na Rúise.
Assess the part played by Lenin in the history of Russia.
Tá sé tugtha mar údarás dó an feachtas a stiúradh.
He has been mandated to direct the campaign.
tabhair br freagra ar eascaire in úsáid/in use
(cúrsaí toghchán)
(elections)
As ainmniúcháin agus aistarraingtí a ghlacadh, eascairí a fhreagairt agus nithe gaolmhara: FOINSE: I.R. 1981
For receiving nominations, withdrawals, making returns to writs and related matters:
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
laghdaigh br
abr laghdú, aidbhr laghdaithe
tabhair br anuas dímholta/superseded
(prices)
GAmionsonraigh br
abr mionsonrú, aidbhr mionsonraithe
sonraigh br
abr sonrú, aidbhr sonraithe
mar atá sonraithe thíos
mar atá mionsonraithe thíos
as detailed below
Bain úsáid as an táscpháipéar le garluach pH gach tuaslagáin a fháil.
Use the test paper to approximate the pH value of each solution.
(apply oneself to)
níl aghaidh tugtha ag an Aire ar an cheist
níl aghaidh tugtha ag an Aire ar an gceist
the Minister has not addressed the issue
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAtabhair br ar
abr tabhairt ar, aidbhr tugtha ar
meall br
abr mealladh, aidbhr meallta
Fianaise a thabhairt mar chruthúnas.
To show evidence as proof.
...ní dhéanfar toradh aon tástála, scrúdaithe, anailíse, nó aon tuairisc ar shampla a tógadh de bhun an Rialacháin seo a thabhairt ar aird mura rud é, sular tionscnaíodh na himeachtaí go ndearnadh cuid amháin de na codanna inar roinneadh an sampla... FOINSE: I.R. 1981
...the result of any test, examination or analysis of, or any report on, a sample taken pursuant to this Regulation shall not be adduced unless before the proceedings were instituted one of the parts into which the sample was divided...
Le linn an t-iarratas sin a bheith á éisteacht ní bheidh de cheart ag páirtí ar bith aon fhianaise a thabhairt ar aird ar shlí seachas le mionnscríbhinn FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Upon the hearing of such application no party shall have the right to adduce any evidence otherwise than by affidavit
(someone to another place)
Tugadh eisean ar iasacht don Roinn.
He was seconded to the Department.