téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
66
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
...shall take the evidence of the accounting party upon debts or claims, ...
...an fhianaise a thógáil ó pháirtí tabhartha na gcuntas faoi fhiacha nó éilimh... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
To show evidence as proof.
Fianaise a thabhairt mar chruthúnas.
...the result of any test, examination or analysis of, or any report on, a sample taken pursuant to this Regulation shall not be adduced unless before the proceedings were instituted one of the parts into which the sample was divided...
...ní dhéanfar toradh aon tástála, scrúdaithe, anailíse, nó aon tuairisc ar shampla a tógadh de bhun an Rialacháin seo a thabhairt ar aird mura rud é, sular tionscnaíodh na himeachtaí go ndearnadh cuid amháin de na codanna inar roinneadh an sampla... FOINSE: I.R. 1981
Upon the hearing of such application no party shall have the right to adduce any evidence otherwise than by affidavit
Le linn an t-iarratas sin a bheith á éisteacht ní bheidh de cheart ag páirtí ar bith aon fhianaise a thabhairt ar aird ar shlí seachas le mionnscríbhinn FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
To produce or cite evidence in support of an argument
Fianaise a sholáthar nó a lua mar thaca le hargóint
Where one of the parties has adduced evidence of the actuarial value of a benefit by Affidavit as provided for herein and the other party intends to adduce similar or contra oral evidence, notice of such intention shall be served by the disputing party upon all other parties at least 10 days in advance of the hearing.
I gcás ina mbeidh ceann de na páirtithe tar éis fianaise i dtaobh luacha achtúirigh sochair a thabhairt ar aird trí Mhionnscríbhinn dá bhforáiltear sa riail seo agus go mbeidh ar intinn ag an bpáirtí eile fianaise béil dá samhail nó frithfhianaise béil a thabhairt ar aird, déanfaidh an páirtí díospóideach fógra á rá go bhfuil sin ar intinn aige nó aici a sheirbheáil ar gach páirtí eile 10 lá ar a laghad roimh an éisteacht. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# tender · forthairg · tairg
All appeals under Section 26 of the Act shall be heard upon Affidavit evidence only...
Is ar fhianaise Mhionnscríbhinne amháin a éistfear gach achomharc faoi Alt 26 den Acht... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAmionnscríbhinn bain2 féich reachtaíocht/legislation
mionnscríbhinn bain2 i dtaobh féich reachtaíocht/legislation
Averment in affidavit of debt as to whether or not sums payable as v.a.t. on costs are recoverable from...
Deimhneasc i mionnscríbhinn i dtaobh féich á rá an bhfuil nó nach bhfuil suimeanna is iníoctha mar cháin bhreisluacha ar chostais inghnóthaithe uathu... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
Proof of debt may be furnished by way of a detailed statement of account, an affidavit of debt or other prescribed means
Féadfar cruthúnas ar fhiach a thabhairt i bhfoirm ráitis cuntais mionsonraithe, i bhfoirm mionnscríbhinne féich nó ar mhodhanna forordaithe eile [alt 4 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Féimheachta 1988]
A sworn statement listing the documents that are now in the posession of a person, or otherwise within his/her control, or have been in the past, and which relate to the issue before the court
Ráiteas faoi mhionn a chuireann i sceideal na cáipéisí atá i seilbh duine, nó atá faoina stiúir faoi láthair, nó a bhíodh tráth, agus a bhaineann leis an gcás atá os comhair na cúirte
Such affidavit of documents shall be in accordance with Form 31 of the Schedule of Forms annexed hereto
Beidh an mhionnscríbhinn doiciméad sin de réir Fhoirm 31 de Sceideal na bhFoirmeacha atá i gceangal leis na hOrduithe seo. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
A sworn statement listing all the assets and liabilities of a party in a court case
Ráiteas faoi mhionn a chuireann i sceideal sócmhainní agus dliteanais pháirtí atá os comhair na cúirte
The Affidavit of Means shall set out in schedule form details of the party's income, assets, debts, expenditure and other liabilities wherever situated and from whatever source...
Leagfar amach i bhfoirm sceidil sa Mhionnscríbhinn Acmhainne mionsonraí faoi ioncam, sócmhainní, fiacha, caiteachas agus dliteanais eile an pháirtí cibé áit a mbeidh siad ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
A sworn statement which discloses to the opposing side in a court case the nature of all the documents that are now in the possession of the person making the statement, or otherwise within his/her control, or have been in the past, and which relate to the issue before the court
Ráiteas faoi mhionn a thugann le fios don pháirtí freasúrach i gcás cúirte cad iad na cáipéisí atá i seilbh an té a bhfuil an ráiteas á dhéanamh aige, nó atá faoina stiúir in aon slí eile, nó a bhíodh tráth, agus a bhaineann leis an gcás atá os comhair na cúirte
(vii) An order to strike out a defence with costs for failure to make an affidavit of discovery or to answer interrogatories.
(vii) Ordú chun cosaint a scriosadh amach maille le costais toisc nach ndearnadh mionnscríbhinn fhollasaithe nó nár freagraíodh agarcheisteanna. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
...such representations may be made by way of Affidavit of Representation to be filed and served on all parties to the proceedings as directed by the Court.
..féadfar uiríll den sórt sin a dhéanamh i bhfoirm Mionnscríbhinne Uiríll, a chomhdófar agus a sheirbheálfar ar gach páirtí sna himeachtaí de réir mar a ordóidh an Chúirt. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Any documentary evidence or sworn statement which might be put before the court
Aon doiciméad fianaise nó ráiteas faoi mhionn a d'fhéadfaí a chur os comhair na cúirte
The affidavit of scripts
An mhionscríbhinn scríbhinní FOINSE: I.R. 1980
An order giving liberty to file a supplemental affidavit of scripts
Ordú ag tabhairt cead chun mionnscríbhinn fhorlíontach scríbhinní a chomhdú. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
A sworn statement that certifies that a notice, summons or other legal writ has been served and which gives the date, time and manner of the serving of same
Ráiteas faoi mhionn a dheimhníonn gur seirbheáladh toghairm dlí, agus a deir cén t-am, cén dáta, agus cén chaoi ar seirbheáladh í
An affidavit of service of every Family Law Civil Bill shall be sworn and shall be filed in the Office
Mionnófar mionnscríbhinn seirbheála gach Bille Shibhialta um an Dlí Teaghlaigh agus comhdófar san Oifig í. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 200
A sworn statement listing the dependent children in a family law case and detailing the arrangements for their welfare
Ráiteas faoi mhionn a liostaíonn na leanaí cleithiúnacha atá bainteach le cás dlí teaghlaigh agus a shonraíonn na socruithe a rinneadh chun a leasa
In circumstances in which the Respondent disagrees with the Affidavit of Welfare filed and served by the Applicant, a separate Affidavit of Welfare, including the schedule provided for in the form set out in Form 37B herein shall be sworn, filed and served by the Respondent in accordance with Rule 10 hereof.
In imthosca ina n-easaontóidh an Freagróir leis an Mionnscríbhinn Leasa a bheidh comhdaithe agus seirbheáilte ag an Iarratasóir, déanfaidh an Freagróir Mionnscríbhinn Leasa ar leithligh, lena n-áirítear an sceideal dá bhforáiltear san fhoirm a leagtar amach i bhFoirm 37B sna Rialacha seo, a mhionnú, a chomhdú agus a sheirbheáil de réir Riail 10 den Ordú seo. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(UNSWORN WITNESS)
GAdearbhascadh fir3
gu dearbhasctha, iol dearbhascthaí
On taking an affidavit, affirmation or declaration
Ar mhionnscríbhinn, dearbhascadh nó dearbhú a ghlacadh FOINSE: I.R. 1981
GAteisteoir fir3
gu teisteora, ai teisteoirí, gi teisteoirí
All affidavits shall state the deponent's occupation and place of residence...
Luafar i ngach mionnscríbhinn slí bheatha agus áit chónaithe an teisteora... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAteistigh br
abr teistiú, aidbhr teistithe
it shall not be necessary for the person effecting service to attend in person at the Court to depose to such service
ní gá don duine a rinne an tseirbheáil freastal i bpearsa sa Chúirt chun an tseirbheáil sin a theistiú FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(witness's testimony)
GAteistíocht bain3
gu teistíochta, iol teistíochtaí
(fianaise finné)
A testimony on oath of a witness taken prior to proceedings which may be used in legal proceedings.
Fianaise ó fhinné faoi mhionn a thógtar roimh na himeachtaí a d'fhéadfaí a úsáid le linn imeachtaí dlí.
An order requiring a witness, a statement of whose evidence has been supplied to the accused or whose deposition has been taken, to attend and give evidence at the trial of the accused and to produce any document or thing specified in the order shall be in accordance with Form 24.19 Schedule B.
Is de réir Fhoirm 24.19, Sceideal B, a bheidh ordú á cheangal ar fhinné, ar soláthraíodh ráiteas ar a fhianaise nó a fianaise don chúisí nó ar tógadh a theistíocht nó a teistíocht, freastal agus fianaise a thabhairt ag triail an chúisí agus aon doiciméad nó rud a shonrófar san ordú a thabhairt ar aird. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
( b ) the deposition was taken in the presence of the accused, and
(b) gur tógadh an teistíocht i láthair an chúisí, agus FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
For drawing a Declaration or other document, or for taking down in writing verbal declarations or depositions of persons made before a Diplomatic or Consular Officer, or for reducing into writing agreements made before him by contracting parties, exclusive of fees for attestation, etc. if not exceeding 50 words ...
As Dearbhú nó doiciméad eile a tharraingt nó as dearbhuithe nó teistíochtaí béil, a dhéanfaidh daoine i láthair Oifigigh Thaidhleoireachta nó Chonsalachta, a thógáil síos i scríbhinn, nó as comhaontuithe a dhéanfaidh páirtithe conarthacha ina láthair a chur i scríbhinn, gan táillí as fianú, etc., a áireamh, mura mbeidh thar 50 focal iontu ... [FOINSE: I.R. 1980]
(of documents, etc)
GAfollasú fir
gu follasaithe
(iv) An order for discovery, limited or general, or inspection of documents or real or personal property, or delivery of interrogatories.
(iv) Ordú chun doiciméid nó maoin réadach nó phearsanta a fhollasú, ar mhodh teoranta nó ginearálta, nó a iniúchadh, nó chun agarcheisteanna a sheachadadh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(INTERROGATION OF DEBTOR, WITNESS ETC. IN A LAW COURT)
GAceistiú fir
gu ceistithe
The Court may, on the ex parte application of any person who has obtained a judgment or order for the recovery or payment of money, either before or after any oral examination of the debtor liable under such judgment or order
Féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ex parte ó aon duine a fuair breithiúnas nó ordú chun airgead a ghnóthú nó a íoc leis, cibé acu sula ndéanfar aon cheistiú ó bhéal ar an bhféichiúnaí a bheidh faoi dhliteanas faoin mbreithiúnas nó faoin ordú sin nó tar éis an cheistithe sin FOINSE: I.R. Uimh. 501 de 2001)
(interrogate witness)
GAceistigh br
abr ceistiú, aidbhr ceistithe
To question and interrogate a person in a court of law who has made a sworn declaration to tell the truth
Duine atá faoi mhionn i gcás cúirte a cheistiú agus a scrúdú
refuses to be examined upon oath concerning the said complaint
go ndiúltaíonn sé/sí dá cheistiú/dá ceistiú faoi mhionn i dtaobh an ghearáin sin [FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997]
(PIECE OF EVIDENCE)
GAfoilseán fir1
gu foilseáin, ai foilseáin, gi foilseán
any exhibit put in evidence and handed in to the Court
aon fhoilseán a cuireadh i bhfianaise agus a síneadh isteach sa Chúirt FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
For each Diplomatic or Consular signature attached to an exhibit referred to in an Affidavit or Declaration
As gach síniú Taidhleoireachta nó Consalachta le foilseán dá mbeidh tagairt i Mionnscríbhinn nó i ndearbhú FOINSE: I.R. 1981
(a) order the production of any document, exhibit or other thing connected with the proceedings to which the application relates,
(a) a ordú go ndéanfar aon doiciméad, foilseán nó rud eile i ndáil leis na himeachtaí lena mbaineann an t-iarratas a thabhairt ar aird, [Uimh. 27 de 2010]
(GIVE SOMETHING AS EVIDENCE)
GAfoilseán br
abr foilseánadh, aidbhr foilseánta
The said list or statement shall be filed and exhibited in the Office, and a copy thereof shall be published in Iris Oifigiúil.
Déanfar an liosta nó an ráiteas sin a chomhdú agus a fhoilseánadh san Oifig, agus foilseofar cóip de san Iris Oifigiúil. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAmionnaigh br
abr mionnú, aidbhr mionnaithe
I, ... of ... in the County of ... aged ... years and upwards make OATH and say as follows:?
Mise, ... as ... i gContae ... atá ... d'aois agus os a chionn, MIONNAÍM agus deirim mar a leanas:? FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
10.3 Any person claiming any benefit under this paragraph, or under paragraph 9, on grounds of ill-health shall, if requested by the Board furnish to the Board medical evidence of his state of health and/or undergo medical examination by a registered medical practitioner nominated by the Board.
10.3 I gcás go n-éilíonn aon duine aon sochar faoin mír seo, nó faoi mhír 9, ar chúinsí easláinte, tabharfaidh sé don Bhord, má iarann an Bord sin air, fianaise dochtúra faoi staid a shláinte agus/nó rachaidh sé faoi scrúdú liachta ag liachleachtóir cláraithe a ainmneoidh an Bord.FOINSE: I.R. 1980
(facts of case)
GAtuillteanas fir1
gu tuillteanais
tuillteanais fir iol
gi tuillteanas
In the performance of his or her duties under subsection (1), the chief executive shall not question or express an opinion on the merits of any policy of the Government or a Minister of the Government or on the merits of the objectives of such a policy
Le linn a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh faoi fho-alt (1), ní cheisteoidh an príomhfheidhmeannach tuillteanas aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas ná tuillteanas cuspóirí beartas den sórt sin ná ní thabharfaidh sé nó sí tuairim faoi na tuillteanais sin [Acht Uimh. 19 de 2007]
GAréamhordú fir
gu réamhordaithe, iol réamhorduithe
Formal notification to participants in legal proceedings of an intent to seek specific relief in an action.
Fógra foirmiúil do rannpháirtithe in imeachtaí dlí ag léiriú intinne go mbeidh faoiseamh sonrach á lorg sa chaingean.
NOTICE OF MOTION FOR REVIEW OF JUDGMENT
FÓGRA FORIARRATAIS CHUN BREITHIÚNAS A ATHBHREITHNIÚ FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
On filing any notice of motion to the Supreme Court (other than a notice of motion of appeal)
Ar aon fhógra foriarratais chun na Cúirte Uachtaraí a chomhadú (seachas fógra foriarratais achomhairc) FOINSE: I.R. 1980
Having sworn to be truthful.
Bheith tar éis mionn a thabhairt go n-inseofar an fhírinne.
The information and complaint of (hereinafter called the prosecutor), of on behalf of the Inspector of Reformatory and Industrial Schools, taken upon oath before me
Faisnéis agus gearán ó (dá ngairtear an t-ionchúisitheoir anseo ina dhiaidh seo), as , thar ceann Chigire na Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, arna dtógáil faoi mhionn os mo chomhairse FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
The information of the above-named applicant of who says on oath:
Faisnéis ón iarratasóir thuasainmnithe as a deir faoi mhionn: FOINSE: I.R. 1981
WHEREAS an information has been made on oath and in writing
DE BHRÍ go ndearnadh faisnéis faoi mhionn agus i scríbhinn FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Verbal testimony given in court by a witness
Eolas a thugann finné trí labhairt leis an gcúirt
Every application under this Order shall be heard on oral evidence
Is ar fhianaise béil a éistfear gach iarratas faoin Ordú seo. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
the whole subject matter of the action is land situate within the jurisdiction (with or without rents or profits), or the perpetuation of testimony relating to land within the jurisdiction
aon uair arb é is ábhar iomlán don chaingean talamh atá laistigh den dlínse (le cíosanna nó brabúis nó gan iad), nó buanú fianaise a bhaineann le talamh laistigh den dlínse FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Evidence shown by the facts which acts as sufficient proof if it is not rebutted.
Fianaise bunaithe ar na fíricí agus ar cruthúnas leordhothanach í mura ndéantar frisnéis uirthi.
Subject to any directions or rulings of the Court or the County Registrar, any books in which the accounts, or any of them, of the accounting party have been kept shall be taken as prima facie evidence of the truth of the matters therein contained.
Faoi réir aon treoruithe nó rialuithe ón gCúirt nó ón gCláraitheoir Contae, glacfar le haon leabhair ina mbeidh cuntais pháirtí tabhartha na gcuntas, nó aon chuid de na cuntais sin, coimeádta, mar fhianaise prima facie ar fhírinne na n-ábhar a bheidh sna leabhair sin. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
"certified" means certified by the Minister or by a duly authorised officer of the Department of Posts and Telegraphs, and any such certificate shall be prima facie evidence of the matter certified;
ciallaíonn "deimhnithe" deimhnithe ag an Aire nó ag oifigeach cuí-údaraithe den Roinn Poist agus Telegrafa, agus beidh aon deimhniú den sórt sin ina fhianaise prima facie ar an ábhar deimhnithe; FOINSE: I.R. 1980
73 .— (1) For the purpose of the measurement of water usage or waste water discharge determined by a meter, the register of that meter shall be prima facie evidence of the volume supplied or discharged, as the case may be.
73 .— (1) D’fhonn úsáid uisce nó scardadh dramhuisce arna cinneadh nó arna chinneadh ag méadar a thomhas, is fianaise prima facie é clárú an mhéadair sin ar an toirt a dhéantar a sholáthar nó a scardadh, de réir mar a bheidh. [Uimh. 30 de 2007]
(witness)
an opportunity was given for the cross-examination and re-examination of the deponent
tugadh caoi chun an teisteoir a chroscheistiú agus a athcheistiú FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
leorfhianaise bain4 in úsáid/in use
gu leorfhianaise, iol leorfhianaisí
The amount of evidence necessary
An méid fianaise is gá
shall, unless the contrary is proved, be sufficient evidence of the shall, unless the contrary is proved, be sufficient evidence of the document and of the facts stated therein
beidh sé, mura gcruthófar a mhalairt, ina fhianaise leordhóthanach ar an doiciméad agus ar na fíorais a bheidh luaite ann. FOINSE: I.R. 1980
The registrar may accept such a declaration as sufficient evidence of compliance
Féadfaidh an cláraitheoir glacadh le dearbhú den sórt sin mar leorfhianaise gur comhlíonadh na ceanglais
(offer evidence)
GAforthairg br
abr forthairiscint, aidbhr forthairgthe
tairg br
abr tairiscint, aidbhr tairgthe
To formally provide evidence
Fianaise a sholáthar go foirmiúil
that on the evidence tendered this order ought to be made,
gur ceart, de réir na fianaise a tairgeadh, an t-ordú seo a dhéanamh, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
(DOCUMENTARY EVIDENCE)
GAdeimhniú fir
gu deimhnithe, iol deimhnithe
A signed written statement to the effect that an amount of money, or goods, or other valuables have been received
Ráiteas i scríbhinn agus é sínithe a thugann le fios go bhfuarthas suim airgid, nó earraí, nó nithe luachmhara eile
to permit the applicant or any member or members of the Garda Síochána designated by the applicant to inspect any accounts kept by the respondent and any receipts or other vouchers relating to the collection
a cheadú don iarratasóir, nó d’aon chomhalta nó comhaltaí den Gharda Síochána a ainmneoidh an t-iarratasóir, scrúdú a dhéanamh ar aon chuntais a choimeád an freagróir agus ar aon admhálacha nó deimhnithe eile a bhaineann leis an mbailiúchán. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Written permission which states that a particular person is authorized to act on behalf of another
Cead scríofa ina dtugtar údarás do dhuine gníomhú thar ceann duine eile
On filing a warrant of attorney and entering judgement thereon, in addition to the fee on the judgement
Ar bharántas aturnae a chomhdú agus an breithiúnas a thaifeadadh air, i dteannta na táille ar an mbreithiúnas FOINSE: I.R. 1981