téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
dean · DAN · dán · deá · Dedan
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAdéan br
abr déanamh, aidbhr déanta
tóg br
abr tógáil, aidbhr tógtha
GAdéan br
abr déanamh, aidbhr déanta
(perpetrate)
Déanann x earráid.
X makes an error.
GAdéan br
abr déanamh, aidbhr déanta
ENserve v
(horse, donkey)
Rinneadh an láir.
Tugadh an láir go dtí an stail.
Tugadh an stail go dtí an láir.
The mare was served.
GAdéan br
abr déanamh, aidbhr déanta
(TORT, COIR, CION, ETC.)
(A TORT, CRIME, ETC., AN OFFENCE)
Cion a dhéanamh
To perpetrate a wrongdoing
I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe nó duine a airbheartóidh a bheith ag gníomhú ar son chomhlacht corpraithe nó chomhlacht neamhchorpraithe daoine cion... FOINSE: I.R. 1980
Where an offence under these Regulations is committed by a body corporate or by a person purporting to act on behalf of a body corporate or an unincorporated body of persons...
(a) sa cheantar cúirte ar ann a deirtear a rinneadh an cion a ndéantar an cúiseamh ina leith nó, má deirtear go ndearnadh níos mó ná aon chion amháin laistigh de dhúiche Bhreithimh, aon cheann de na cionta sin; nó FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
( a ) in the court area wherein the offence charged or, if more than one offence is stated to have been committed within a Judge's district, any one of such offences is stated to have been committed; or
GAfeidhmigh br
abr feidhmiú, aidbhr feidhmithe
déan br
abr déanamh, aidbhr déanta
(do, carry out task)
feidhmíonn x go maith
x performs well
Íocfar de réir ráta am dúbailte as obair a dhéanfar ar an Domhnach.
Work performed on Sunday shall be paid for at the rate of double time.
GAtaibhigh br (na taibhealaíona i gcoitinne)
abr taibhiú, aidbhr taibhithe
déan br
abr déanamh, aidbhr déanta
aithris br (i gcás dáin)
abr aithris, aidbhr aithriste
Thóg a lán comhpháirtithe óga ar an taithí seo agus thaibhigh siad ar ardáin eile ar fud na hEorpa.
Many young participants have also built on this experience by performing on other stages across Europe.
Dhá uair i rith na hoíche rinne sé aithris ar dhánta nó liricí a bhí scríofa aige.
Twice during the evening he performed poems or lyrics that he had written.
Beidh 'An Triail,' dráma le Mairéad Ní Ghráda, á chur i láthair ag an gcumann drámaíochta an tseachtain seo chugainn.
Next week the drama society will perform the play ‘An Triail’ by Mairéad Ní Ghráda.
Torthaí gaolmhara Related matches
(say again)
Dúirt sé an focal maslach arís.
He repeated the insulting remark.
Tá athrá ar siúl ag an gComhalta.
Tá athrá ar siúl ag an Chomhalta.
The Member is repeating herself.
GAagair br
abr agairt, aidbhr agartha
ENsue v
Imeachtaí dlí a thionscnamh in aghaidh duine nó daoine, dlítheanach/dlítheanacha nó nádurtha
To institute legal proceedings against a person or persons, legal or natural
Bainfidh an riail seo le hiontaobhaithe, seiceadóirí agus riarthóirí a agrófar in imeachtaí chun urrús a chur i bhfeidhm trí dhíol nó eile. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
This rule shall apply to trustees, executors, and administrators sued in proceedings to enforce a security by sale or otherwise
(5) Tar éis tosach feidhme an Ordaithe seo aon ábhar i gcaingean a aistrítear leis an Ordú seo chun aon bhoird réigiúnaigh féadfaidh an bord réigiúnach sin agra a dhéanamh ina leith, ... FOINSE: I.R. 1980
(5) After the commencement of this Order any chose-in-action transferred by this Order to any regional board may be sued upon, ...
D. Má dhéanann an tionónta agóid i gcoinne mhéid an mhéadaithe sa chíos a shonraítear i ngealltanas feabhsúcháin socrófar méid an mhéadaithe sin idir na páirtithe nó socróidh an Chúirt Chuarda é, nó féadfaidh an Chúirt déileáil leis an ábhar ar shlí eile (alt 51 (4)) FOINSE: I.R. 1980
D. Where the tenant objects to the amount of an increase in rent specified in an improvement undertaking the amount of that increase falls to be settled between the parties or by the Circuit Court, or the Court may deal with the matter otherwise (section 51(4)).
... agóid a dhéanamh in aghaidh Deimhniú Cáiliúcháin le haghaidh Ceadúnais *(Ceantálaí) *(Gníomhaire Tithe) a dheonú don iarratasóir thuasainmnithe ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
...to object to the grant of a Certificate of Qualification for *(an Auctioneer's) *(a House Agent's) Licence to the above-named applicant...
... nach ndearna agóid i gcoinne an leanbh a thriail go hachomair... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
...did not object to the child being dealt with summarily...
Cuirim i gcoinne na doiciméid sin a thabhairt ar aird a leagtar amach sa Dara Cuid den Chéad Sceideal sin a ghabhann leis seo. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
I object to produce the said documents set forth in the Second Part of the said First Schedule hereto.
(3) I gcás go ndéanfar iarratas ar chearta póraitheoirí plandaí a dheonú féadfaidh duine ar bith, laistigh den tréimhse seasca lá dar tosach an lá a ndearnadh, de bhun alt 19 (1) (b) den Acht, an t-ainm atá an t-iarratasóir a mholadh a fhoilsiú san Iris, féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Rialaitheoir agóid a dhéanamh in aghaidh an ainm a roghnaíodh don chineál planda lena mbaineann an t-iarratas ar an ábhar go bhfuil sé neamhoiriúnach. FOINSE: I.R. 1981
(3) Where an application is made for the grant of plant breeders' rights, any person may, within the period of sixty days beginning on the date of publication in the Journal, pursuant to section 19 (1) (b) of the Act, of the name proposed by the applicant, by a notice in writing and given to the Controller object to the name selected for the plant variety to which the application relates on the ground that it is unsuitable.
GAaor br
abr aoradh, aidbhr aortha
(person)
filíocht a dhéanamh ar dhuine
lampooning a person
GAbailíochtaigh br
abr bailíochtú, aidbhr bailíochtaithe
Ní dhéantar tíolacas arna dhéanamh de shárú ar iontaoibh nó ar oibleagáid mhuiníneach eile a bhailíochtú le fo-alt (2) (Acht Uimh. 27 de 2009)
Subsection (2) does not validate a conveyance made in breach of trust or other fiduciary obligation
Ar iniúchadh a dhéanamh, ar iarratas ó úinéir aerárthaigh (nach iniúchadh é a dhéanfar d'fhonn deimhniú aeracmhainneachta a eisiúint nó a athnuachan nó a dhéanamh bailí ná deimhniú aeracmhainneachta chun onnmhairithe a eisiúint) chun a chinntiú go bhfuil aeracmhainneacht ag an aerárthach agus go gcomhlíonann sé na ceanglais i leith deimhniú aeracmhainneachta a eisiúint, muirearófar táille de shuim is ionann agus costas cibé fiosruithe a dhéanfar chun críocha an iniúchta. FOINSE: I.R. 1980
There shall be charged for an inspection on the application of an owner of an aircraft (not being an inspection made with a view to issuing or renewing or validating a certificate of airworthiness or issuing a certificate of airworthiness for export) for the purpose of seeing that the aircraft is airworthy and complies with the requirements for the issue of a certificate of airworthiness a fee equal in amount to the cost of such investigations as were made for the purpose of the inspection.
GAbreithnigh br
abr breithniú, aidbhr breithnithe
Cás a éisteacht agus a shocrú trí nós imeachta breithiúnach
To hear and settle by judicial procedure
...agus luafar san fhógrán sin an tráth chun éilimh a bhreithniú. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
...and in such advertisement the time for adjudicating on claims shall be stated
...*(go dtí go ndéanfaidh an Chúirt breithniú ar an iarratas ar *... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
...*(until the application for a maintenance order is adjudicated upon),...
GAcinn br
abr cinneadh, aidbhr cinnte
déan br cinneadh in úsáid/in use
(decide, fix upon)
Breith a thabhairt
To make a decision
i gcás ina ngéillfidh an Breitheamh don iarratas, go dtí go mbeidh an cás a sonraíodh éiste agus cinneadh déanta air
where the Judge grants the application, until the case stated has been heard and determined
Cinntear an Staidreamh Eorpach sa Chlár Staidrimh Eorpach [Rialachán (CE) Uimh. 223/2009]
European statistics are determined in the European statistical programme
GAcíor br
abr cíoradh, aidbhr cíortha
spíon br
abr spíonadh, aidbhr spíonta
pléigh br
abr plé, aidbhr pléite
pléigh gníomhréim X
discuss the career of X
é sin a phlé
discuss
déan cíoradh gairid ar X
pléigh X go hachomair
discuss briefly X
cíor go grinn
discuss critically
le go gcíorfaí an scéal i gceart
that the situation be properly considered
GAcosain br
abr cosaint, aidbhr cosanta
déan br cosaint ar in úsáid/in use
(represent somebody in court)
Má dhéantar cosaint ar an toghairm shibhialta beidh costais an pháirtí a n-éireoidh leis/léi de réir an scála chuí a bhaineann le Conradh agus Sárú Conartha agus Tort. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
If the civil summons is defended the costs of the successful party shall be in accordance with the appropriate Contract, Breach of Contract and Tort scale
GAcuardaigh br
abr cuardach, aidbhr cuardaithe
Scrúdú fisiceach a dhéanamh ar réadmhaoin, ar áit, ar fheithicil, ar dhuine, srl. le haghaidh fianaise a thugann le fios go bhfuil olc nó gníomhaíocht choiriúil ar siúl
To physically examine a property, a place, a vehicle, a person, etc. for evidence of wrongdoing or criminal activity
(i) dul isteach agus cuardach a dhéanamh, le forneart más gá, *(sa ghairdín) *(sa teach cónaithe) *(sa chúirtealáiste) thuasainmnithe *(in aon déanmhas nó foirgneamh *sa ghairdín *sa chúirtealáiste sin), FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
(i) to enter and search, if need be by force, the above-named *(garden) (dwellinghouse) *(curtilage) *(any structure or building in such garden *curtilage),
Iarraim dá bhrí sin go n-eiseofar barántas cuardaigh de bhun alt 26 den Acht thuas á údarú dom dul isteach san áitreabh sin agus an madra a chuardach ann. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
I therefore apply for the issue of a search warrant pursuant to section 26 of the above Act authorising me to enter the said premises and search for the dog.
GAcúisigh br
abr cúiseamh, aidbhr cúisithe
(formally accuse of an offence)
Éagóir, go háirithe cion i gcoinne an dlí, a chur i leith duine
To accuse a person of wrongdoing, particularly a legal offence
Más rud é, de bhun alt 8 (2) den Acht, gurb é tuairim an Bhreithimh go bhfuil leorchás ann chun an cúisí a chur ar a thriail nó a triail mar gheall ar chion indíotáilte éigin seachas an cion inar cúisíodh é nó í, ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Where, pursuant to section 8 (2) of the Act, the Judge is of opinion that there is a sufficient case to put the accused on trial for some indictable offence other than that charged,...
(a) sa cheantar cúirte ar ann a deirtear a rinneadh an cion a ndéantar an cúiseamh ina leith nó, má deirtear go ndearnadh níos mó ná aon chion amháin laistigh de dhúiche Bhreithimh, aon cheann de na cionta sin; nó FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
( a ) in the court area wherein the offence charged or, if more than one offence is stated to have been committed within a Judge's district, any one of such offences is stated to have been committed; or
léirsigh br
abr léirsiú, aidbhr léirsithe
(protest)
déanann agóid in aghaidh
demonstrates against
athdhéan br
abr athdhéanamh, aidbhr athdhéanta
(do again)
Rinne sé an gearán arís.
He repeated the complaint.
Déan x arís.
Déan x athuair.
Do x again.