téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
fógrán · ógra · flora · fog · foghar
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
fógra fir4
gu fógra, iol fógraí
ENwhip s
(control)
Baineadh an ceangal aoireachta díobh.
The whip was withdrawn from them.
GAfógra fir4
gu fógra, iol fógraí
fógairt bain3
gu fógartha, iol fógairtí
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ceann den dá mhórchineál eiliminte i ríomhchlár gnásúil; ráiteas is ea an ceann eile. Tugann fógra réamheolas ar aonán do chuid den ríomhchlár - a scóip - á ainmniú agus ag soiléiriú a airíonna statacha. Samplaí d'fhógraí is ea athróga, fógraí faoi ghnáis, fógraí faoi phoirt ionchuir/aschuir nó faoi chomhaid.
Computers, Computer Science One of the two major kinds of element in a conventional program, the other being a statement. A declaration introduces an entity for part of the program - its scope - giving it a name and establishing its static properties. Examples are declarations of variables, declarations of procedures, declarations of input/output ports or files.
GAfógra fir4
gu fógra, iol fógraí
nóta fir4 dímholta/superseded
gu nóta, iol nótaí
(announcement, sign)
tabharfaidh aon pháirtí a dhiallann ón bprionsabal atá leagtha síos i mír 1 fógra faoi don Údarás
any party deviating from the principle laid down in paragraph 1 shall notify the authority thereof
It is an offence for any person except the person to whom it applies to remove or interfere with this Notice
Beidh aon duine, ach amháin an duine lena mbaineann an Fógra seo ciontach i gcion má bhaineann sé anuas nó má bhaineann sé leis an bhFógra seo
Torthaí gaolmhara Related matches
Ráiteas foirmiúil a thugann le fios go bhfuil sé i gceist athrú a éileamh ar chinneadh na cúirte
A formal statment of the intention to appeal a decision of the court
(2) Déanfar cóip den fhógra achomhairc, mar aon le dearbhú reachtúil i dtaobh seirbheála, a thaisceadh leis an gCléireach dhá lá ar a laghad roimh an suí sin den Chúirt. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(2) A copy of the notice of appeal, together with a statutory declaration as to service, shall be lodged with the Clerk at least two days before the said sitting of the Court.
Ar gach fógra achomhairc chun na Cúirte FOINSE: I.R. 1981
On every notice of appeal to the Court
cibé fianaise a bheidh ar fáil maidir leis an bhfreagróir, a mhaoin agus a ghnóthaí, an mhionnscríbhinn faoi sheirbheáil an fhógra sin air agus an fógra agóide FOINSE: I.R. 1980
such evidence as may be available as regards the respondent, his property and affairs, the affidavit of service upon him of the said notice and the notice of objection
I gcás iarratais chun deimhniú a athnuachan, déanfaidh an cláraitheoir an fógra agóide a liostú agus a thaifeadadh le haghaidh na Cúirte Bliantúla um Cheadúnú FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
In the case of an application for the renewal of a certificate, the registrar shall list and enter the notice of objection for the Annual Licensing Court
GAfógra fir4 cineáil
ai fógraí cineáil
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. Sonrú an chineáil agus, b'fhéidir, fad athróige nó feidhme i ráiteas sonraíochta. 2. I dteanga ríomhchláraithe Pascal, sonrú cineáil sonraí. Is féidir léirfhógra a dhéanamh nó féadann an fógra a bheith laistigh d'fhógra athróige.
Computers, Computer Science 1. The specification of the type and, optionally, the length of a variable or function in a specification statement. 2. In Pascal, the specification of a data type. The declaration can be explicit or can appear within a variable declaration.
MÁ TÁ AR INTINN AGAT COSAINT A DHÉANAMH NÓ IONADAÍ DUIT A BHEITH I LÁTHAIR AG ÉISTEACHT NA nIMEACHTAÍ SEO, is ceart duit an fógra cosanta i gceangal leis seo a líonadh isteach agus a shíniú... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
IF YOU INTEND TO DEFEND OR BE REPRESENTED AT THE HEARING OF THESE PROCEEDINGS you should fill in and sign the attached notice of defence...
Notice containing information concerning the establishment,condition or change in any aeronautical facility,service,procedure or hazard,the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations.
foirceannadh na tionóntachta go cuí trí fhógra dlíthiúil fágála FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
the due determination of the tenancy by legal notice to quit
Fógra a thugann tionónta gnó dá thiarna talún/tiarna talún nuair atá sé/sí ag iarraidh feabhsúcháin a chur i bhfeidhm ar an réadmhaoin.
Notice given by a business tenant to a landlord when the tenant wishes to implement improvements on the property.
B. Ba cheart aon agóid feabhsúcháin a sheirbheáil laistigh de mhí ó dháta seirbheála fhógra feabhsúcháin an tionónta (alt 48 (2), (4), (5)). FOINSE: I.R. 1980
B. Any improvement objection should be served within one month of the date of service of the tenant's improvement notice (section 48(2), (4), (5)).
Ar fhógra chun fómhais, ach amháin ar fhómhas ex parteFOINSE: I.R. 1980
On a notice to tax, except on an ex parte taxation
Ar aon fhógra foriarratais chun na Cúirte Uachtaraí a chomhdú (seachas fógra foriarratais achomhairc) ...FOINSE: I.R. 1981
On filing any notice of motion to the Supreme Court (other than a notice of motion of appeal)
Ar fhógra foriarratais i leith achomhairc faoi fhe-alt (2) d'alt 51 den Acht Aturnaethe, 1954, a thaisceadhFOINSE: I.R. 1981
On lodging a notice of motion of appeal under subsection (2) of section 51 of the Solicitors Act, 1954
Fógra foirmiúil do pháirtithe go bhfuil sé ar intinn faoiseamh á lorg
A formal notice to parties of an intent to seek relief
Ar fhógra foriarratais i leith iarratais faoi fho-alt (3) d'alt 48 den Acht Aturnaethe, 1954, a thaisceadh
On lodging a notice of motion of application under subsection (3) of section 48 of the Solicitors Act, 1954
Féadfaidh an ceadúnaí faoi cheadúnas rince phoiblí an ceadúnas sin a thabhairt suas tráth ar bith trí fhógra i scríbhinn (Foirm 86.5, Sceideal C) a chur chuig an gCléireach don cheantar cúirte ina bhfuil an áit lena mbaineann an ceadúnas sin, nó a sheachadadh air nó uirthi, mar aon leis an gceadúnas sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
The licensee under a public dancing licence may at any time surrender such licence by notice in writing (Form 86.5 Schedule C) sent or delivered, together with such licence, to the Clerk for the court area in which the place to which such licence relates is situate.
(1) I gcás go ndéanfar measúnacht faoin Ordú seo, tabharfar fógra i scríbhinn (dá ngairtear fógra measúnachta san Ordú seo) faoin measúnacht sin don fhostóir a ndéantar an mheasúnacht sin ina leith. [foinse: TSL]
(1) In case an assessment is made under this Order, the employer against whom the assessment is made shall be given notice (in this Order referred to as an assessment notice) in writing of the assessment.
(1) Féadfaidh an Chomhairie, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt d'fhostóir, measúnacht a tharraingt siar. [foinse: TSL]
(1) An Chomhairle may by notice in writing given to an employer withdraw an assessment.
Doiciméad dlíthiúil a fhéadann aon pháirtí a eisiúint a impíonn ar na páirtithe uile foriarratas a éisteacht
A legal document which may be issued by any party entreating all parties to hear a motion
Más rud é, áfach, go mbeartófar fógra um iarratas ar ordú chun suim airgid FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
Where, however, it is proposed to serve a notice of application for an order to forfeit a sum of money
I dteannta an fhógra tríú páirtí, déanfaidh an cosantóir cóip den toghairm shibhialta nó den fhógra faoin iarratas a sheirbheáil ar an duine sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
With the third party notice the defendant shall serve upon such person a copy of the civil summons or notice of application
Fógra an iarratais. FOINSE: I.R. 1980
The notice of application
Déanfar cóip bhunaidh gach toghairme agus gach fógra iarratais a sheirbheálfar faoin Ordú seo a thaisceadh leis an gCléireach ceithre lá ar a laghad roimh an dáta a bheidh socraithe chun an t-iarratas a éisteacht. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
The original of every summons and every notice of application served under this Order shall be lodged with the Clerk at least four days before the date fixed for the hearing thereof
GAfógra fir4 intuigthe
ai fógraí intuigthe
Ríomhairí, Ríomheolaíocht I dteangacha ríomhchlárúcháin, fógra a dhéantar de bharr aitheantóir a tharlú agus a bhfuil a thréithe réamhshocraithe.
Computers, Computer Science In programming languages, a declaration caused by the occurrence of an identifier and in which the attributes are determined by default.
Dearbhú scríofa chun an chúirt a chur an eolas gur mhaith le páirtí páirt a ghlacadh in imeachtaí agus fógra a fháil ina leith.
A written declaration to inform the court that a party wants to appear in and be notified of legal proceedings.
(b) cóip den Fhógra Láithris; FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(b) a copy of the Notice of Appearance;
Fógra bunaidh an láithris.FOINSE: I.R. 1980
The original notice of appearance.
(b) Cóip den Fhógra Láithrithe. FOINSE: I.R. 1981
(b) A copy of the Notice of Appearance.