téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
63
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
...the Clerk shall send to the Collector of Customs and Excise a certified copy of the order of the Court.
...cuirfidh an Cléireach cóip dheimhnithe den ordú ón gCúirt chuig an mBailitheoir Custam agus Máil. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Land or buildings used to generate income, from rental income or capital gain.
Talamh nó foirgnimh a úsáidtear chun ioncam a ghiniúint, ó ioncam cíosa nó ó ioncam caipitiúil.
Nothing in these Regulations shall be construed as affecting a provision of any statute, whether passed before or after the making of these Regulations, which is a provision for the protection of human life or health, animal life or health, plant life or health, or industrial or commercial property.
Ní fhorléireofar aon ní sna Rialacháin seo mar ní a chuirfidh isteach ar fhoráil aon reachta, cibé acu ar ritheadh é roimh na Rialacháin seo a dhéanamh nó dá éis, ar foráil í a thugann cosaint do bheatha nó sláinte an duine, beatha nó sláinte an ainmhí, beatha nó sláinte an phlanda nó do mhaoin tionscail nó tráchtála.
European Communities (Unfair Terms in Consumer Contracts) (Amendment) Regulations 2000
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Téarmaí Éagothroma i gConarthaí Tomhaltóirí) (Leasú) 2000 FOINSE: I.R. Uimh. 23 de 2010
A legal or natural person who enters into a contract
Duine nádúrtha nó duine dlítheanach atá páirteach i gconradh
( a ) any state which is a contracting party to the New York Convention
(a) aon stát is páirtí conarthach i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac, nó FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
For drawing a Declaration or other document, or for taking down in writing verbal declarations or depositions of persons made before a Diplomatic or Consular Officer, or for reducing into writing agreements made before him by contracting parties, exclusive of fees for attestation, etc. if not exceeding 50 words ...
As Dearbhú nó doiciméad eile a tharraingt nó as dearbhuithe nó teistíochtaí béil, a dhéanfaidh daoine i láthair Oifigigh Thaidhleoireachta nó Chonsalachta, a thógáil síos i scríbhinn, nó as comhaontuithe a dhéanfaidh páirtithe conarthacha ina láthair a chur i scríbhinn, gan táillí as fianú, etc., a áireamh, mura mbeidh thar 50 focal iontu FOINSE: I.R. 1980
(import duties)
GAcustaim fir iol
gi custam
(Cáin ar earraí allmhairithe)
taxes which are charged on imported goods
cáin a ghearrtar ar earraí arna n-allmhairiú
These Regulations apply to goods for which the material time for valuation for customs purposes falls on or after the 1st day of July, 1980.
Baineann na Rialacháin seo le hearraí a dtiteann an t-am ábhartha le haghaidh luacháil chun críocha custaim maidir leo ar an 1ú lá d'Iúil, 1980 nó dá éis. [FOINSE: I.R. 1980]
each parcel where customs duty is payable
Ar gach beartán nuair atá dleacht chustam iníoctha FOINSE: I.R. 1980
"'appropriate officer of customs' means any officer of customs and excise or any other officer of the Revenue Commissioners;
"ciallaíonn 'oifigeach custam cuí' aon oifigeach custam agus máil nó aon oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim;FOINSE: I.R. 1980
( b ) such licence is at the time of importation delivered to the proper officer of Customs and Exercise.
(b) go ndéanfar, tráth an allmhairithe, an ceadúnas sin a sheachadadh don oifigeach iomchuí Custaim agus Máil.FOINSE: I.R. 1981
Customs Clearance Fee on incoming postal packet liable to Customs Duty
Táille Imréitigh Chustam ar phaicéad poist isteach ar a bhfuil Dleacht Chustam dlite. FOINSE: I.R. 1980
GAdleacht bain3 chustam
gu dleachta custam, iol dleachtanna custam
dleacht bain3 chustaim dímholta/superseded
"motor spirit" means any spirit which consists wholly or partly of hydrocarbon light oils within the meaning of section 1 of the Finance (Customs Duties) (No. 4) Act, 1931 (No. 43 of 1931), and which is suitable for use as fuel in an internal combustion engine;
ciallaíonn "biotáille mhótair" aon bhiotáille arb é atá inti go hiomlán nó go páirteach olaí éadroma hidreacarbóin de réir bhrí alt 1 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1931 (Uimh. 43 de 1931), agus atá oiriúnach chun í a úsáid mar bhreosla in inneall dócháin inmheánaigh;FOINSE: I.R. 1981
The Centre shall also be exempt from liability for the collection or payment of any taxes or customs duties.
Beidh an Lárionad saor freisin ó dhliteanas maidir le haon chánachas nó dleachtanna custam a bhailiú nó a íoc.FOINSE: I.R. 1980
On each parcel where customs duty is payable
Ar gach beartán nuair atá dleacht chustam iníoctha FOINSE: I.R. 1980
duty not payable
ní ghearrtar dleacht
These Regulations may be cited as the Customs-free Airport (Extension of Laws) (No. 2) Regulations, 1980.
Na Rialacháin Aerfoirt Neamhchustam (Réim Dlíthe a Leathnú) (Uimh. 2), 1980, is teideal do na Rialacháin seo.
that he took all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the commission of such an offence by himself or any other person under his control.
gur ghlac sé gach réamhchúram réasúnach agus gur fheidhmigh sé gach dícheall cuí le go seachnódh sé féin nó aon dhuine eile faoina smacht cion den sórt sin a dhéanamh.
that he took all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the commission of such an offence by himself or any other person under his control.
go ndearna sé gach beart réasúnach agus gur chuir sé gach díograis chuí i bhfeidhm le go seachnódh sé féin nó aon duine eile faoina smacht cion den sórt sin a dhéanamh.
GAe-mharc fir4
gu e-mhairc, iol e-mharcanna
A mark added to packaged goods, as per the relative legislation.
Marc a chuirtear le hearraí pacáistithe, de réir na reachtaíochta ábhartha.
Imported Packages to be re-exported, bearing the e-mark, to a place in another Member State of the EEC.
Pacáiste allmhairithe le hath-onnmhairiú, agus an e-mharc orthu, go dtí áit i mBallstát eile de chuid CEE. FOINSE: I.R. 1981
A contract which is offered to a worker who is not a regular employee of the contractor.
Conradh a thugtar d'oibrí nach gnáthfhostaí de chuid an chonraitheora é.
( e ) Persons working on a labour-only subcontract basis.
(e) Daoine a bhí ag obair de réir fochonartha saothair amháin. [foinse: TSL]
An officer of the state whose duty it is to prevent smuggling.
Oifigeach stáit a bhfuil sé mar chúram air cosc a chur leis an smuigleáil.
When any raw and unprocessed potatoes are imported any officer of Customs and Excise may, ...
Nuair a bheidh aon phrátaí amha nó neamhphróiseáilte á n-allmhairiú féadfaidh oifigeach Custaim agus Máil ar bith ...FOINSE: I.R. 1981
"'appropriate officer of customs' means any officer of customs and excise or any other officer of the Revenue Commissioners;
"ciallaíonn 'oifigeach custam cuí' aon oifigeach custam agus máil nó aon oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim
These Regulations shall not apply to antioxidants for export or re-export
Ní bhainfidh na Rialacháin seo le frithocsaídigh a bheidh le honnmhairiú ná le hathonnmhairiú. FOINSE: I.R. 1981
(HAVING ENOUGH MONEY)
the Judge may authorise the acceptance of an instrument executed by any solvent person or corporation
féadfaidh an Breitheamh a údarú go nglacfar le hionstraim arna forghníomhú ag aon duine sócmhainneach nó corparáid shócmhainneach FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
in the context of the ATAD1 proposal, provision aimed to limit the scope of the rules to cases where the Controlled Foreign Company2 was not established for valid commercial reasons (i.e. does not have 'economic substance')1 Anti Tax Avoidance Directive [ IATE:3567977 ]2 Controlled Foreign Company [ IATE:901252 ]
Value of sales of plant. machinery. equipment and vehicles [Statutory Instruments: 1980]
Toradh díolachán gléasra, innealra, trealaimh agus feithiclí [Ionstraimí Reachtúla: 1980]