téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
201
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3
A building sharing a common boundary with another
Foirgneamh a roinneann teorainn le foirgneamh eile
*(the *owner *occupier of the adjoining premises,)
*(*úinéir *áititheoir an áitribh thadhlaigh,) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
The occupation of a property not consistent with the ownership rights
Áitiú réadmhaoine i slí nach bhfuil i gcomhréir le cearta úinéireachta
or is in adverse possession of land or such a holding
nó go mbeidh seilbh chodarsna aige ar thalamh nó ar ghabháltas [Acht Uimh. 17 de 1985]
(1) Where property purchased under the Land Purchase Acts and registered with a possessory title has been acquired on sale or by a statutory authority and the purchase money, compensation or value thereof does not exceed £50,000, the Registrar may, on an application by the Solicitor for applicant certifying that he has investigated the title prior to first registration and that on such investigation no adverse rights, restrictive covenants or incumbrances were disclosed, convert the title into an Absolute Title.
(1) I gcás maoine a ceannaíodh faoi na hAchtanna Talamh-Cheannaigh agus a cláraíodh le teideal sealbhach a bheith faighte de bhun díola, nó ag údarás reachtúil, agus nach mó ná £50,000 an t-airgead ceannaigh nó an cúiteamh a íocadh ina leith nó a luach, féadfaidh an Cláraitheoir, ar iarratas a fháil ó Aturnae an iarratasóra á dheimhniú go ndearna sé imscrúdú ar an teideal roimh an gcéadchlárú agus nár nochtadh san imscrúdú sin aon chearta codarsna, cúnaint shriantacha ná eirí ina leith, Teideal Iomlán a dhéanamh den teideal sealbhach sin. FOINSE: I.R. 1981
I certify that the said property remains free from any adverse rights, restrictive covenants or incumbrances
Deimhním go bhfanann an mhaoin sin saor ó aon chearta codarsna, cúnaint shriantacha nó eirí FOINSE: I.R. 1981
Valuation of property seized by a court order.
Luacháil réadmhaoine a urghabhtar le hordú cúirte.
Bouvier's Law Dictionary1856 Edition; " APPRAISEMENT. A just valuation of property. 2. Appraisements are required to be made of the property of persons dying intestate, of insolvents and others; an inventory (q. v.) of the goods ought to be made, and a just valuation put upon them. When property real or personal is taken for public use, an appraisement of it is made, that the owner may be paid it's value."
The certificate of appraisement.
An deimhniú measadóireachtaFOINSE: I.R. 1981
GAsannaí fir4
gu sannaí, iol sannaithe
A person to whom a right or property has been given
Duine ar tugadh ceart nó réadmhaoin dó
DECREE (in proceedings by an assignee to recover goods solely or together with any other claim under a Hire-Purchase/Consumer-Hire Agreement)
FORAITHNE (in imeachtaí ag sannaí chun earraí a aisghabháil agus chuige sin amháin nó mar aon le haon éileamh eile faoi Chomhaontú Fruilcheannaigh/Fruilithe ag Tomhaltóir) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
On the account of the Official Assignee in every composition after bankrupcty—
Ar chuntas an tSannaí Oifigiúil i ngach imshocraíocht i ndiaidh féimheachta- FOINSE: I.R. 1980
GAsannóir fir3
gu sannóra, ai sannóirí, gi sannóirí
A person who transfers his rights to property to another person
Duine a aistríonn a chearta ar réadmhaoin chuig duine eile
where the plaintiff sues as assignee, stating the name, address and description of the assignor at the date of the assignment, and the date of such assignment.
más mar shannaí a bheidh an gearánaí ag agairt, a luafaidh ainm, seoladh agus tuairisc an tsannóra ar dháta an tsannta, mar aon le dáta an tsannta sin. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(in deeds)
GAforchinntiú fir
gu forchinntithe
whether or not the land was charged at the date of the assurance
cibé acu a bhí nó nach raibh an talamh muirearaithe ar dháta an fhorchinntithe [Acht Uimh. 34 de 2009]
For inspecting any bill of sale (not to be charged if a copy is bespoken)
Ar aon bhille díolacháin a iniúchadh (ní inmhuirearaithe an táille seo má chuirtear cóip ar ordú) FOINSE: I.R. 1980
GAmorgáiste fir4 airnéise
iol morgáistí airnéise
airnéismhorgáiste fir4
gu airnéismhorgáiste, iol airnéismhorgáistí
“mortgage” includes an equitable mortgage, a charge on registered land and a chattel mortgage, and cognate words shall be construed accordingly. [Acht No. 27 of 1976]
folaíonn “morgáiste” morgáiste cothromais, muirear ar thalamh cláraithe agus morgáiste airnéise, agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin [Acht Uimh. 27 de 1976]
IN THE MATTER OF a Floating Chattel Mortgage
MAIDIR LE hAirnéis-Mhorgáiste Foluaineach [IR 78]
Land or buildings used to generate income, from rental income or capital gain.
Talamh nó foirgnimh a úsáidtear chun ioncam a ghiniúint, ó ioncam cíosa nó ó ioncam caipitiúil.
Nothing in these Regulations shall be construed as affecting a provision of any statute, whether passed before or after the making of these Regulations, which is a provision for the protection of human life or health, animal life or health, plant life or health, or industrial or commercial property.
Ní fhorléireofar aon ní sna Rialacháin seo mar ní a chuirfidh isteach ar fhoráil aon reachta, cibé acu ar ritheadh é roimh na Rialacháin seo a dhéanamh nó dá éis, ar foráil í a thugann cosaint do bheatha nó sláinte an duine, beatha nó sláinte an ainmhí, beatha nó sláinte an phlanda nó do mhaoin tionscail nó tráchtála.
A contract for the transfer of goods from a seller to a buyer for an accepted form of payment
Comhaontú chun earraí a aistriú ó dhíoltóir go ceannaitheoir ar íocaíocht de chineál inghlactha
from the date of the contract for sale
ó dháta an chonartha i gcomhair díolacháin [Acht Uimh. 3 de 1998]
An agreement which allows one to use or occupy property.
Comhaontú a thugann cead do dhuine réadmhaoin a úsáid nó a áitiú.
The defendant in any ejectment proceedings for non-payment of rent, or any person having a specific interest in the contract of tenancy, at any time before the decree shall have been delivered to the County Registrar for execution, may pay to the plaintiff all rent and arrears of rent due at the time of the service of the civil summons, ...
féadfaidh an cosantóir i gcás aon imeachtaí eisiachtana i leith neamhíoc cíosa, nó aon duine a bhfuil leas sonrach aige nó aici sa chonradh tionóntachta, aon tráth sula seachadfar an fhoraithne ar an gCláraitheoir Contae chun a forghníomhaithe, an cíos agus na riaráistí cíosa go léir a bhí dlite tráth seirbheála na toghairme sibhialta,... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
"licence" means an agreement in writing (not being a lease or other contract of tenancy) between a supplier and another person conferring on that person the right to occupy and operate a company station;
ciallaíonn "ceadúnas" comhaontú i scríbhinn (nach léas nó conradh tionóntachta) idir soláthróir agus duine eile ag tabhairt de cheart don duine sin stáisiún cuideachta a áitiú agus a oibriú;
GAtíolaic br
abr tíolacadh, aidbhr tíolactha
...that the holder thereof has agreed to convey the lowest estate or tenancy in the site to the applicant if and when this declaration in relation to the site is made.
... gur aontaigh sealbhóir an chéanna an t-eastát nó an tionóntacht is ísle sa láithreán a thíolacadh don iarratasóir má dhéantar agus nuair a dhéanfar an dearbhú seo maidir leis an láithreán. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
on the making of the loan, he will convey his interest in that house to the housing authority which provided it, or
go dtíolacfaidh sé a leas sa teach sin, ar an iasacht a dhéanamh, don údarás tithíochta a sholáthair é, nó FOINSE: I.R. 1980
GAtíolacadh fir
gu tíolactha, iol tíolacthaí
The legal procedure associated with the transfer of property from one person to another
An nós imeachta dlí a bhaineann le maoin a aistriú ó dhuine go duine
"Nothing in this section affects the operation of section 14 of the Conveyancing Act 1634 or section 74(4)(a) of the Land and Conveyancing Law Reform Act 2009"
"Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’oibriú alt 14 den Conveyancing Act 1634 ná d’alt 74(4)(a) den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009" (Uimhir 34 de 2009)
GAcúnant fir1
gu cúnaint, ai cúnaint, gi cúnant
...free from any adverse rights, restrictive convenants or incumbrances, except those subject to which the conveyance (or, instrument) expressly conveyed the property.
...saor ó aon chearta codarsna, cúnaint shriantacha, nó eirí ach amháin iad sin ar faoina réir a thíolac an tíolacas (nó, an ionstraim) an mhaoin go sainráite. FOINSE: I.R. 1981
GAcúirtealáiste fir4
gu cúirtealáiste
...to a building or to property within the curtilage of a building...
... d'fhoirgneamh nó do mhaoin laistigh de chúirtealáiste foirgnimh ... FOINSE: I.R. 1981
...wherein the garden, dwellinghouse or curtilage thereof in respect of which the issue of the warrant is sought is situated.
...ina bhfuil an gairdín, an teach cónaithe nó cúirtealáiste an tí chónaithe a n-iarrtar an barántas a eisiúint ina leith. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(of property)
GAcoinnigh br
abr coinneáil, aidbhr coinnithe
coimeád br
abr coimeád, aidbhr coimeádta
TO DETAIN THE BOAT FURTHER pending the determination of the appeal or the other proceedings (and any proceedings consequent upon the appeal or the other proceedings).
AN BÁD A CHOINNEÁIL NÍOS FAIDE go dtí go gcinnfear an t-achomharc nó na himeachtaí eile (agus aon imeachtaí de dhroim an achomhairc nó na n-imeachtaí eile). FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
(1) Where potatoes are imported in contravention of this Order, an officer of the Minister may seize and detain all or any of the potatoes
(1) I gcás go n-allmhaireofar prátaí thar sárú an Ordaithe seo, féadfaidh oifigeach don Aire na prátaí ar fad nó aon chuid díobh a urghabháil agus a choimeád. FOINSE: I.R. 1981
(3) An officer of customs and excise may detain and seize any seed potatoes being imported or attempted to be imported in contravention of this Regulation and may for that purpose open any package containing or suspected by him to contain potatoes, and the provisions of the Customs Acts relating to the condemnation and disposal of goods seized under those Acts shall apply and have effect in relation to all seed potatoes seized under this Regulation as if they had been seized under those Acts.
(3) Féadfaidh oifigeach custam agus máil aon phrátaí síl a choinneáil agus a urghabháil a bheidh á n-allmhairiú nó a mbeifear ag féachaint lena n-allmhairiú contrártha don Rialachán seo agus féadfaidh sé, chun na críche sin, aon phacáiste a oscailt a bhfuil prátaí ann, nó a bhfuil sé in amhras go bhfuil prátaí ann, agus beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna Custam a bhaineann le hearraí, a urghabhtar faoi na hAchtanna sin, a dhaoradh agus a dhiúscairt agus beidh éifeacht leo maidir leis na prátaí síl go léir a urghabhtar faoi Rialachán seo amhail is dá mba faoi na hAchtanna sin a urghabhadh iad. FOINSE: I.R. 1980
A gift of land or buildings by will
Bronntanas le huacht de thalamh nó d'fhoirgnimh
(b) the house or any part thereof shall not, without the consent of the housing authority, be mortgaged, charged or alienated otherwise than by devise or operation of law
(b) ní dhéanfar, gan toiliú an údaráis tithíochta, an teach ná aon chuid de a mhorgáistiú, a mhuirearú ná a choimhthiú ach amháin trí réadtiomnú nó trí oibriú dlí. I.R. 1980 FOINSE
(b) any devise or bequest made by the deceased in favour of the applicant
(b) aon réadtiomnú nó tiomnacht a rinne an t-éagach i bhfabhar an iarratasóra [Acht Uimh. 24 de 2010]
(of property)
GAdiúscairt bain3
gu diúscartha
The transfer of ownership in a property from one person to another
Úinéireacht réadmhaoine a aistriú ó dhuine amháin go duine eile
(ii) ar diúscairt talún í faoi chonradh iomchuí i ndáil leis an diúscairt.
(ii) of land under a relevant contract in relation to the disposal.’’. Uimhir 2 de 1999
(of property)
GAdiúscair br
láith diúscraíonn, abr diúscairt, aidbhr diúscartha
To surrender or transfer possession of property
Seilbh ar réadmhaoin a ghéilleadh nó a aistriú
The Board shall not, without the consent of the Minister, dispose of any part of any land or any interest therein transferred to or vested in the Board by virtue of this section.
Ní dhiúscróidh an Bord, gan toiliú an Aire, aon chuid d’aon talamh nó aon leas sa chéanna a aistrítear chuig an mBord nó a dhílsítear don Bhord de bhua an ailt seo [Acht 1 de 2000]
All estates and interests in land, whether legal or equitable, may be disposed of.
Féadfar gach aon eastát agus leas i dtalamh, cibé atá sé dlíthiúil nó cothromasach, a dhiúscairt [Acht 27 de 2009]
GAdiúscairt bain3
gu diúscartha
NOTICE OF APPLICATION FOR AN ORDER PERMITTING DISPOSITION OR REMOVAL OF HOUSEHOLD CHATTELS
FÓGRA UM IARRATAS AR ORDÚ Á CHEADÚ AIRNÉISÍ TÍ A DHIÚSCAIRT NÓ A AISTRIÚ FOINSE; I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
or, in the case of a conveyance or transfer operating as a voluntary disposition inter vivos, of the value of the property conveyed or transferred.”
nó, i gcás tíolacaidh nó aistrithe a oibreoidh mar dhiúscairt shaorálach inter vivos, de luach na maoine a dhéanfar a thíolacadh nó a aistriú.". FOINSE: I.R. 1981
Summary disposal of action
Caingean a chur de láimh go hachomair [Acht Uimh. 31 de 2009]
GAdídhílsigh br
abr dídhílsiú, aidbhr dídhílsithe
Relinquishing of power, property, title or authority
Scaradh le cumhacht, maoin, teideal nó údarás
The effect of the Order is to prohibit the proposed merger or take-over by Smurfit Investments (Ireland) Limited of Bedstone Limited except on certain conditions, the most important of which is that it divest itself of the right to publish the magazine known as “Irish Business” not later than 30th day of April, 1982
Is é is éifeacht don Ordú an cumasc nó an táthcheangal beartaithe idir Smurfit Investments (Ireland) Limited agus Bedstone Limited a thoirmeasc ach amháin ar choinníollacha áirithe, arb é an príomhchoinníoll acu, go ndídhílseoidh siad an ceart an iris dar teideal "Irish Business" a fhoilsiú, tráth nach déanaí ná an 30ú lá d' Aibreán, 1982. FOINSE: I.R 323-337 1981
GAeisiachtain bain3
gu eisiachtana, iol eisiachtainí
On the issue of any ordinary civil bill or summons (including Interpleader, Ejectment, Replevin, civil bills in relation to the grant of revocation of Probate or Letters of Administration and Criminal Injury Applications)
Ar aon ghnáthbhille sibhialta nó gnáth-thoghairm (lena n-áirítear Idirphléadáil, Eisiachtain, Athsheachadadh, billí sibhialta maidir le deonú nó cúlghairm Probháide nó Litreacha Riaracháin agus Iarratais Díobhála Coiriúla) a eisiúint FOINSE: I.R. 1980
Affidavits in ejectment for non-payment of rent
Mionnscríbhinní i gcás eisiachtana i leith neamhíoc cíosa FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
All property, real and personal, owned by a person at the time of death
Maoin uile (réadmhaoin agus maoin phearsanta) i seilbh duine ag tráth a bháis/báis
...the preparation of a formal document for obtaining title to administer the estate of a deceased person and the drafting of a formal document creating or transferring an interest in land,".
...doiciméad foirmiúil a ullmhú chun teideal a fháil chun eastát éagaigh a riaradh agus doiciméad foirmiúil a dhréachtadh lena mbunaítear nó lena n-aistrítear leas i dtalamh,".FOINSE: I.R. 1981
For acting on behalf of, or protecting the interests of, any Irish claimant to the estate of a deceased person situate abroad...
As gníomhú thar ceann, nó as cosaint leas, aon éilitheora Éireannaigh ar eastát duine mhairbh lasmuigh den StátFOINSE: I.R. 1980
(copyright issue)
(saincheist cóipchirt)
Practice in which avid fans of audiovisual works copy them, add subtitles, and release a subtitled version on the world wide web to share it with other fans, without permission from the copyright holder.
Nuair a chuireann daoine fotheidil ar shaothair chlosamhairc a bhfuil siad féin an-tógtha leo agus an leagan fotheidealaithe a chur ar fáil ar an idirlíon ina dhiaidh sin do dhaoine eile gan cead an tsealbhóra chóipchirt.
A reduced rent levied on farm land which is at least one-fourth the current market rental value
Cíos laghdaithe a ghearrtar ar thalamh feirmeoireachta atá cothrom, ar a laghad, le ceathrú cuid de luach reatha an chíosa ar an margadh
Application for the first registration of the ownership of an incorporeal hereditament held in gross (other than a fee-farm rent or a rentcharge)
Iarratas ar úinéireacht oidhreachtáin neamhchorpraigh atá ar teachtadh i gcomhlán (seachas cíos feofheirme nó cíosmhuirear) a chéad chlárú I.R. 1980 FOINSE
that the accused has no fixed abode within the jurisdiction
nach bhfuil aon áit chónaithe sheasta ag an gcúisí laistigh den dlínse FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
lánúinéir fir3 in úsáid/in use
I apply for registration of the applicant as full owner with absolute title, (or good leasehold title) and for the registration as burdens of the following rights appearing from the said conveyance (or, instrument) to affect the ownership
Iarraim go gclárófaí an t-iarratasóir mar lán-úinéir le teideal iomlán (nó, le teideal léasach bailí) agus go gclárófaí mar ualaí na cearta seo a leanas, a gcuireann an tíolacas (nó, an ionstraim) in iúl iad a bheith ag baint leis an úinéireacht- FOINSE: I.R. 1981
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# joint owner · nascúinéir
ENgift s
GAbronntanas fir1
gu bronntanais, ai bronntanais, gi bronntanas
A willingly executed transfer of valuables or property free of charge to another person
Úinéireacht réadmhaoine nó airnéise a aistriú de shaorthoil agus saor in aisce chuig duine eile
(b) the receipt of gifts of money with the prior approval of the Authority
(b) bronntanais airgid a ghlacadh le ceadú roimh ré ón Údarás [Acht Uimh. 21 de 2010]
The person from whom a lessee leases a property, and who may or may not be the owner of that property
An duine a thugann réadmhaoin ar cíos do dhuine eile, agus a d'fhéadfadh a bheith ina (h)úinéir, nó gan a bheith ina (h)úinéir ar an réadmhaoin sin
On the I/we served notice on the immediate lessor of my/our intention to acquire the fee simple in the said property under section 21(1) of the said Act.
Ar an sheirbheáil mé/sheirbheálamar fógra ar an léasóir is neasa go bhfuil me/go bhfuilimid chun an feo simpli sa mhaoin sin a fháil faoi alt 21 (1) den Acht sin. FOINSE: I.R. 1978
(‘a notice (in this Act referred to as an improvement objection) in the prescribed form objecting to the improvement on grounds specified in the notice’)
‘fógra (dá ngairtear agóid i gcoinne feabhsúcháin san alt seo) san fhoirm fhorordaithe ag cur i gcoinne an fheabhsúcháin ar fhorais a shonrófar san fhógra’
An improvement objection may be served only on certain grounds (section 48(3))
Ní fhéadfar agóid feabhsúcháin a sheirbheáil ach ar fhorais áirithe (alt 48 (3)). FOINSE: I.R. 1980
Property used for industrial purposes
Maoin a úsáidtear chun críocha tionsclaíochta
(2) The Principal Rules, the Rules of 1969, the Industrial Property Rules, 1927 (Amendment) Rules, 1980 ( S.I. No. 315 of 1980 ), and these Rules may be cited together as the Industrial Property Rules, 1927 to 1980.
(2) Na Rialacha Maoine Tionscail, 1927 go 1980, is teideal do na Príomh-Rialacha, Rialacha 1969, na Rialacha um na Rialacha Maoine Tionscail, 1927 (Leasú), 1980 (I.R. Uimh. 315 de 1980), agus do na Rialacha seo le chéile. FOINSE: I.R. 1980
in subsection (1), by the insertion after “the Paris Convention for the Protection of Industrial Property” of “or to the Agreement establishing the World Trade Organisation”
i bhfo-alt (1), trí “nó sa Chomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda” a chur isteach i ndiaidh “i gCoinbhinsiún Pháras chun Maoin Tionscail a Chosaint”, [Uimh. 31 de 2006]
This Order amends the existing Order so as to enable refunds to be made to unregistered farmers of the VAT element in outlay by them on farm buildings and land drainage or land reclamation in respect of which grants were paid by the Department of Agriculture, Roinn na Gaeltachta or by the Irish Land Commission
Déantar leis an Ordú seo an tOrdú láithreach a leasú chun go bhféadfar aisíoc a dhéanamh le feirmeoirí neamhchláraithe maidir le gné cánach breisluacha a d'eisíoc siad ar fhoirgnimh feirme agus ar dhraenáil talún nó saothrú talún ar íoc an Roinn Talmhaíochta, Roinn na Gaeltachta nó Coimisiún Talún na hÉireann deontais ina leith
For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food, including certain services administered by that Office, and of the Irish Land Commission
Le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus Choimisiún Talún na hÉireann (Acht Uimhir 42 de 2009
GAnascúinéir fir3
gu nascúinéara, iol nascúinéirí
A person who together with one or more other people jointly owns a property
Duine atá i gcomhsheilbh maoine, in éineacht le duine nó daoine eile
A mortgage against a debtor's property in order that a creditor may recover some or all of he money to which he/she is entitled
Morgáiste in aghaidh réadmhaoin féichiúnaí ionas go bhféadfaidh an creidiúnaí an t-airgead ar fad atá dlite dó/di nó cuid de a aisghabháil
Registration of decrees as Judgment — mortgages
Foraitheanta a chlárú mar Mhorgáistí Breithiúnais FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
( b ) in the case of registration of money charges (including judgment mortgages) secured on registered property and in the case of examination of title under Rule 45(d) of the 1972 Rules—
(c) i gcás muirir airgid a chlárú (lena n-áirítear morgáistí breithiúnais) a bheidh urraithe ar mhaoin chláraithe agus i gcás scrúdú teidil faoi riail 45 (d) de Rialacha 1972-FOINSE: I.R. 1980
» 1 2 3