téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
3539
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
« » 1 2 3 4 · · · · 35 36
GAadmháil bain3
gu admhála, iol admhálacha
Fírinne rud éigin a thabhairt le fios
An acknowledgment of the truth of something
Mura le linn na héisteachta a dhéanfar iad, is i scríbhinn a bheidh aon admhálacha agus síneoidh an páirtí a bheidh á ndéanamh, nó a Aturnae, iad. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Any admissions, if not made during the hearing, shall be in writing, and shall be signed by the party making the same, or by his Solicitor
GAadmháil bain3
gu admhála, iol admhálacha
(dearbhú, aithint nó aontú atá foirmiúil)
(formal declaration, recognition, or assent)
An fhírinne a rá.
Admitting the truth.
(1) Mar aon leis an bhfógra go bhfuil ar intinn cosaint a dhéanamh, féadfaidh cosantóir suim airgid a thaisceadh sa chúirt a líomhnóidh sé nó sí gur leor í chun éileamh an ghearánaí a shásamh, cibé acu i dteannta admhála dliteanais nó dá héagmais é, agus air sin tabharfaidh sé nó sí fógra don ghearánaí nó don aturnae thar ceann an ghearánaí faoin taisceadh sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(1) Together with the notice of intention to defend, a defendant may lodge in court a sum of money which he or she alleges is sufficient to satisfy the plaintiff's claim, whether with or without an acknowledgement of liability, and thereupon shall notify the plaintiff or solicitor for the plaintiff of such lodgment.
Ní úsáidfear aon mhionnscríbhinn, dearbhú, admháil nó cúirtbhanna den sórt sin i bhfianaise d'éagmais an deimhnithe sin mura deimhin leis an mBreitheamh ar shlí eile gur léadh an céanna don teisteoir, agus gur dhealraigh sé gur thuig sé é. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
No such affidavit, declaration, acknowledgment or recognizance shall be used in evidence in the absence of this certificate unless the Judge is otherwise satisfied that the same was read over to, and appeared to be understood by the deponent.
Aerfort idirnáisiúnta ina bhfuil limistéar sainithe inar féidir le paisinéirí agus leis an bhfoireann eitilte teacht den eitleán nó inar féidir an bagáiste nó an lastas a dhíluchtú gan iad a chur faoi rialú custaim.
An international airport which has a designated area where passengers and flight crew can leave the plane or where baggage and cargo can be disembarked without being subject to customs control.
Na hAchtanna Aerfoirt Neamhchustaim, 1947 go 1958. FOINSE: I.R. 1981
Customs—free Airport Acts, 1947 and 1958
Na Rialacháin Aerfoirt Neamhchustam (Réim Dlíthe a leathnú), 1980, is teideal do na Rialacháin seo.FOINSE: I.R. 1980
These Regulations may be cited as the Customs-free Airport (Extension of Laws) Regulations, 1980.
GAaga fir4 díomhaoin
gu aga dhíomhaoin, ai agaí díomhaoine
GAagair br
abr agairt, aidbhr agartha
ENsue v
Imeachtaí dlí a thionscnamh in aghaidh duine nó daoine, dlítheanach/dlítheanacha nó nádurtha
To institute legal proceedings against a person or persons, legal or natural
Bainfidh an riail seo le hiontaobhaithe, seiceadóirí agus riarthóirí a agrófar in imeachtaí chun urrús a chur i bhfeidhm trí dhíol nó eile. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
This rule shall apply to trustees, executors, and administrators sued in proceedings to enforce a security by sale or otherwise
(5) Tar éis tosach feidhme an Ordaithe seo aon ábhar i gcaingean a aistrítear leis an Ordú seo chun aon bhoird réigiúnaigh féadfaidh an bord réigiúnach sin agra a dhéanamh ina leith, ... FOINSE: I.R. 1980
(5) After the commencement of this Order any chose-in-action transferred by this Order to any regional board may be sued upon, ...
GAagair br
abr agairt, aidbhr agartha
(FORMAL WRITTEN QUESTION)
Ordú chun doiciméid nó maoin réadach nó phearsanta a fhollasú, ar mhodh teoranta nó ginearálta, nó a iniúchadh, nó chun agarcheisteanna a sheachadadh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
An order for discovery, limited or general, or inspection of documents or real or personal property, or delivery of interrogatories
Féadfaidh iniúchóir arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 2 na daoine dá dtagraítear i bhfo-ailt (1) agus (2) a scrúdú faoi mhionn, de bhriathar béil nó ar agarcheisteanna i scríbhinn (Acht Uimh. 47 de 1998)
An auditor appointed under section 2 may examine on oath, either by word of mouth or on written interrogatories, the persons referred to in subsections (1) and (2)
GAagóid bain2
gu agóide, iol agóidí
Ar agóidí a thabhairt isteach in aghaidh aon mhíre nó míreanna i mbille costas a cheadú nó a dhícheadú FOINSE: I.R. 1981
On carrying in objections to the allowance or disallowance of any item or items in a bill of costs.
Agóid in aghaidh deimhniú a dheonú, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Objection to grant of certificate
(2) Aon duine a chuireann i gcoinne aistarraingt a luaitear i mír (1) den Rialachán seo, nó a bheartaíonn uiríolla a dhéanamh leis an Rialaitheoir ina taobh. déanfaidh sé, seasca lá ar a dhéanaí, tar éis fógra faoin iarratas ar aistarraingt a bheith, de bhun alt 19 (1) (a) den Acht, foilsithe san Iris, fógra i scríbhinn a thabairt don Rialaitheoir mar gheall ar an gcur i gcoinne nó ar an mbeartú sin. FOINSE: I.R. 1981
(2) Any person who objects to, or who proposes to make representations to the Controller as regards, a withdrawal mentioned in paragraph (1) of this Regulation shall, not later than sixty days after the publication in the Journal, pursuant to section 19 (1) (a) of the Act, of notice of the application to withdraw, give to the Controller notice in writing of the objection or proposal.
GAagóid bain2
gu agóide, iol agóidí
(soláthar)
(procurement)
‘fógra (dá ngairtear agóid i gcoinne feabhsúcháin san alt seo) san fhoirm fhorordaithe ag cur i gcoinne an fheabhsúcháin ar fhorais a shonrófar san fhógra’
(‘a notice (in this Act referred to as an improvement objection) in the prescribed form objecting to the improvement on grounds specified in the notice’)
Ní fhéadfar agóid feabhsúcháin a sheirbheáil ach ar fhorais áirithe (alt 48 (3)). FOINSE: I.R. 1980
An improvement objection may be served only on certain grounds (section 48(3))
D. Má dhéanann an tionónta agóid i gcoinne mhéid an mhéadaithe sa chíos a shonraítear i ngealltanas feabhsúcháin socrófar méid an mhéadaithe sin idir na páirtithe nó socróidh an Chúirt Chuarda é, nó féadfaidh an Chúirt déileáil leis an ábhar ar shlí eile (alt 51 (4)) FOINSE: I.R. 1980
D. Where the tenant objects to the amount of an increase in rent specified in an improvement undertaking the amount of that increase falls to be settled between the parties or by the Circuit Court, or the Court may deal with the matter otherwise (section 51(4)).
... agóid a dhéanamh in aghaidh Deimhniú Cáiliúcháin le haghaidh Ceadúnais *(Ceantálaí) *(Gníomhaire Tithe) a dheonú don iarratasóir thuasainmnithe ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
...to object to the grant of a Certificate of Qualification for *(an Auctioneer's) *(a House Agent's) Licence to the above-named applicant...
... nach ndearna agóid i gcoinne an leanbh a thriail go hachomair... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
...did not object to the child being dealt with summarily...
Cuirim i gcoinne na doiciméid sin a thabhairt ar aird a leagtar amach sa Dara Cuid den Chéad Sceideal sin a ghabhann leis seo. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
I object to produce the said documents set forth in the Second Part of the said First Schedule hereto.
(3) I gcás go ndéanfar iarratas ar chearta póraitheoirí plandaí a dheonú féadfaidh duine ar bith, laistigh den tréimhse seasca lá dar tosach an lá a ndearnadh, de bhun alt 19 (1) (b) den Acht, an t-ainm atá an t-iarratasóir a mholadh a fhoilsiú san Iris, féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Rialaitheoir agóid a dhéanamh in aghaidh an ainm a roghnaíodh don chineál planda lena mbaineann an t-iarratas ar an ábhar go bhfuil sé neamhoiriúnach. FOINSE: I.R. 1981
(3) Where an application is made for the grant of plant breeders' rights, any person may, within the period of sixty days beginning on the date of publication in the Journal, pursuant to section 19 (1) (b) of the Act, of the name proposed by the applicant, by a notice in writing and given to the Controller object to the name selected for the plant variety to which the application relates on the ground that it is unsuitable.
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
ENsuit s
(law)
GAagra fir4 dlí i gcoinne trusta
ai agraí dlí i gcoinne trusta
ENanti-trust suit s
pl anti-trust suits
GAaighneacht bain3
gu aighneachta, iol aighneachtaí
(application for consideration, of proposal, proposition)
m'aighneacht
an aighneacht seo agamsa
my submission
aighneacht nach bhfuil aon chás le freagairt
submission of no case to answer
GAaighneacht bain3
gu aighneachta, iol aighneachtaí
Féadfaidh an Bord Achomhairc, más oiriúnach leo, caoi a thabhairt d'aon duine teacht ina láthair agus aighneachtaí ó bhéal a thabhairt maidir le hachomharc nó le hiarratas chun an Bhoird Achomhairc. FOINSE: I.R. 1980
The Appeal Board may, if they think fit, afford to any person an opportunity to appear before them and make oral submissions in relation to an appeal or application to the Appeal Board.
... agus tar éis na haighneachtaí a rinneadh sna himeachtaí seo a éisteacht,... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
...and having heard the submissions made herein,..
agus measfar é a bheith tarchurtha amhlaidh de bhun aighneacht i modh gníomhais a d'fhorghníomhaigh na páirtithe. FOINSE: I.R. 1980
and shall be deemed to have been so referred in pursuance of a submission by deed executed by the parties
GAaighneas fir1
gu aighnis
easaontas fir1 in úsáid/in use
gu easaontais
(dispute)
(2) I gcás go mbeidh ceist faoin mír seo i dtaobh cúiteamh a bheith iníoctha le duine ag soláthróir nó i gcás go mbeidh díospóid nó aighneas i dtaobh méid an chúitimh sin, féadfaidh an duine an cheist, an díospóid nó an t-aighneas sin a chur faoi bhráid eadrána agus uamfaidh an soláthróir sa chur faoi bhráid agus beidh an duine agus an soláthróir faoi cheangal ag dámhachtain an eadránaí san eadráin. FOINSE: I.R. 1981
(2) Where there is a question whether compensation under this Order is payable to a person by a supplier or a dispute or difference as to the amount of such compensation, the person may refer to arbitration the question, dispute or difference and the supplier shall join in the reference and the person and the supplier shall be bound by the award of the arbitrator in the arbitration
Faoi réir a bhfuil ráite anseo roimhe seo, i gcás aon díospóid nó easaontas a bheith idir na Coimisinéirí agus aon duine nó comhlacht arb éagóir leis aon ní a rinne na Coimisinéirí nó a d'fhág siad gan déanamh... FOINSE: I.R. 1980
Subject as aforesaid, in case of any dispute or difference between the Commissioners and any person or body aggrieved by anything done or omitted to be done by the Commissioners .....
GAaighniú fir
gu aighnithe
áitiú fir
gu áitithe
(legal)
GAailiúnas fir1
gu ailiúnais, ai ailiúnais, gi ailiúnas
GAainmnigh br
abr ainmniú, aidbhr ainmnithe
ceap br in úsáid/in use
abr ceapadh, aidbhr ceaptha
(TO CHOOSE SOMETHING OR SOMEONE FOR A PARTICULAR PURPOSE)
(b) aon stát nó dlínse eile a ndearbhaíonn an tAire Gnóthaí Eachtracha le hordú gur dlínse ainmnithe chun críche Chuid III d'Acht 1994 é nó í; FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
( b ) any other state or jurisdiction which is declared by order of the Minister for Foreign Affairs to be a designated jurisdiction for the purposes of Part III of the Act of 1994;
Leis na Rialacháin seo, ceaptar limistéar, ar seacht míle a gha, ó Ard-Oifig an Phoist, Luimneach mar limistéar tacsaiméadair ...FOINSE: I.R. 1980
These Regulations designate an area of seven miles radius from the General Post Office Limerick as a taximeter area ...
Ainmnítear, le hAirteagail 7 agus 8, Bord na bhFiaclóirí chun bheith ina údarás nó ina chomhlacht inniúil sa Stát chun críocha na bhfeidhmeanna a liostáiltear sna hAirteagail sin. FOINSE: I.R. 1980
Articles 7 and 8 designate the Dental Board to be the competent authority or body in the State for the purposes of the functions listed in those Articles.
GAainteagmhaigh br
abr ainteagmháil, aidbhr ainteagmhaithe
(sexual, etc.)
GAairbheartaigh br
abr airbheartú, aidbhr airbheartaithe
Míniú a thabhairt le tuiscint, míniú a chur chun cinn, éirim míniúcháin a thabhairt
To imply a meaning, to set forth as its meaning, to convey a meaning by its tenor
Aon doiciméad a airbheartaíonn gur deimhniú den sórt sin é measfar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, gur deimhniú den sórt sin é. I.R. Uimh. 93 de 1997
A document purporting to be such a certificate shall, until the contrary is proved be deemed to be such a certificate
(a) i gcás pacáiste a n-airbheartaítear 1 chileagram den siúcra sin a bheith ann, 53lp. FOINSE: I.R. 1981
a) in the case of a package purporting to contain 1 kilogram of such sugar, 53½p
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAairíocht bain3
gu airíochta, iol airíochtaí
ENtoken s
(of substitute coin for specific use)
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAáirithigh br
abr áirithiú, aidbhr áirithithe
(counsel)
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAairnéis bain2
gu airnéise, iol airnéisí
(personalty)
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAairteagal fir1
gu airteagail, ai airteagail, gi airteagal
(part of written document)
airteagal sa Bhunreacht
article in the Constitution
airteagal i gconradh
article in a treaty
An luach airgid atá fágtha i bpacáiste pinsin nuair a fhaigheann sealbhóir an phinsin bás roimh dháta aibíochta an phinsin agus atá iníoctha le tairbhithe a h/eastáit
The monetary value remaining in a pension package when the pension holder has died before the pension has matured and which is payable to the beneficiaries of his/her estate
Aon chomhalta a scoireann a chomhaltas ar aon chúis eile agus nach bhfuil i dteideal pinsean agus/nó aisce nó pinsean caomhnaithe agus/nó aisce chaomhnaithe a fháil ... FOINSE: I.R. 1980
A member whose membership ceases for any other reason and who is not eligible to receive a pension and/or gratuity or a preserved pension and/or a preserved gratuity ...
Suim iníoctha le hionadaí dlíthiúil pearsanta an duine a bhí i dteideal sochar caomhnaithe a fháil ach a bhásaigh sular tháinig an tráth go n-íocfaí an tsuim.
A sum payable to the legal personal representative of one who had been entitled to preserved benefits but who died before such benefits became payable.
ciallaíonn "aisce bháis chaomhnaithe" aisce is iníoctha ar bhás de bhua mhír 15 den Phríomh-Scéim;FOINSE: I.R. 1981
“preserved death gratuity” means a gratuity payable on death by virtue of paragraph 15 of the Main Scheme;
Suim iníoctha le hionadaí dlíthiúil pearsanta an duine a bhí i dteideal sochar caomhnaithe a fháil ach a bhásaigh sular tháinig an tráth go n-íocfaí an tsuim.
A sum payable to the legal personal representative of one who had been entitled to preserved benefits but who died before such benefits became payable.
ciallaíonn "aisce bháis chaomhnaithe" aisce is iníoctha ar bhás de bhua mhír 15 den Phríomh-Scéim;FOINSE: I.R. 1981
“preserved death gratuity” means a gratuity payable on death by virtue of paragraph 15 of the Main Scheme;
GAaisghair br
abr aisghairm, aidbhr aisghairthe
(maidir le hionstraimí reachtaíochta)
(in reference to legislative acts)
A chur ar ceal nó a neamhniú.
To cancel or annul.
Aisghairtear forálacha an Achta Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1966 a mhéid a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú. FOINSE: I.R. 1980
The provisions of the Local Government (Sanitary Services) Act, 1962 and of the Housing Act, 1966 are repealed to the extent specified in the Schedule to the Order.
(a aisghaireadh le halt 32 (1) d'Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(repealed by section 32 (1) of the Courts (Supplemental Provisions) Act, 1961 )
(ii) a aisghairtear leis ailt 47 (3) agus 119 (2) den Phríomh-Acht;FOINSE: I.R. 1981
(ii) repeals sections 47(3) and 119(2) of the Principal Act;
GAaisíoc br
abr aisíoc, aidbhr aisíoctha
Airgead a íocadh in idirbheart airgeadais a thabhairt ar ais do dhuine
To reimburse someone money that has changed hands in a financial transaction
I gcás go n-aisíoctar méid cánach le duine agus— FOINSE: Uimh. 31 de 2010
Where an amount of tax is refunded to a person and—
aisíoc fir3
gu aisíoca
aistarraingt bain reachtaíocht/legislation
gu aistarraingthe, iol aistarraingtí
(cánachas)
(taxation)
Déanfar an aistarraingt ar bheoir dá bhforáiltear i mír 7 (3) den Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 221) (Dleachtanna Máil), 1975, maidir le beoir a onnmhaireofar mar mharsantas, nó a loingseofar chun a húsáidte mar stórais, i rith na tréimhse ón 20ú lá d'Fheabhra, 1980, go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1980, a ríomh de réir ráta na dleachta máil a íocadh ar an mbeoir lúide fO.26 ar gach 36 ghalún beorach ar 1,055 ghrád a saindlús bunaidh.
The drawback on beer provided for in paragraph 7 (3) of the Imposition of Duties (No. 221) (Excise Duties) Order, 1975, shall in respect of beer exported as merchandise, or shipped for use as stores, during the period from the 25th day of February, 1980, to the 31st day of December, 1980, be calculated at the rate of the excise duty paid on the beer less an amount of £0.26 on every 36 gallons of beer of which the original specific gravity was 1,055 degrees.
GAaistriú fir
gu aistrithe
Ceart a thabhairt ó dhuine nó ó pháirtí, go toilteanach nó trí idirghabháil dhlíthiúil, do dhuine nó do pháirtí eile
The passing of a right, either voluntarily or though legal intervention, from one person or party to another
(1) Féadfar iarratas chun ceadúnas ceoil phoiblí agus amhránaíochta poiblí a aistriú de bhun alt 51 (3) den Acht a dhéanamh ag aon suí den Chúirt don cheantar cúirte ina bhfuil an áit lena mbaineann an t-iarratas. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
(1) An application for the transfer of a public music and singing licence pursuant to section 51 (3) of the Act may be made at any sitting of the Court for the court area in which the place to which the application relates is situated
Rud, ceadúnas go hiondúil, a thabhairt do dhuine go dtí gur féidir socrú a dhéanamh é a thabhairt go buan
The temporary transfer of something, usually a licence, until such time as a permanent transfer can be arranged
FÓGRA UM IARRATAS AR AISTRIÚ AD-INTERIM AR CHEADÚNAS CHUIG DUINE SEACHAS AN tÚINÉIR FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
NOTICE OF APPLICATION FOR AD-INTERIM TRANSFER OF A LICENCE TO PERSON OTHER THAN THE OWNER
nach bhfuil aon áit chónaithe sheasta ag an gcúisí laistigh den dlínse FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
that the accused has no fixed abode within the jurisdiction
GAaitheasc fir1
gu aithisc, ai aithisc, gi aitheasc
(os comhair cúirte, etc.)
(to Court, etc.)
Cur i láthair ó bhéal os comhair na cúirte maidir leis an tsaincheist dlí atá á plé.
An oral presentation before the court regarding the legal issue in question.
Modh aithisc FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Mode of address
GAaithin br
abr aithint, aidbhr aitheanta
(recognise)
na príomhsheichimh i scéal dráma a aithint
identifying main sequences in a drama plot
GAáitíocht bain3
gu áitíochta
áitiú fir
gu áitithe
(OF PREMISES, ETC.)
(14) aon fhógra nó fógrán a thaispeáint ach amháin in áitreabh a mbeidh údarás ag an duine a thaispeánfaidh é, é a áitiú, agus de réir téarmaí a áitíochta;
(14) exhibiting any notice or advertisement except on premises which the person exhibiting it is authorised to occupy and in accordance with the terms of his occupation;
Áitiú agus úinéireacht tithe. FOINSE: I.R. 1980
Occupation and ownership of houses
GAáititheoir fir3
gu áititheora, iol áititheoirí
Duine i seilbh iarbhír maoine.
A person in actual possession of property.
— gurb é/í an freagróir áititheoir an áitribh sin, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
— that the respondent is the occupier of the said premises,
(b) i gcásanna eile, do shealbhóir an áitribh ina bhfuil nó ar a bhfuil an t-inneall ina sheasamh nó dá bhfuil sé daingnithe. FOINSE: I.R. 1980
( b ) in other cases, to the occupier of the premises at or on which the machine stands or to which it is affixed.
(1) Déanfaidh úinéir, áititheoir nó an duine i bhfeighil aon ghabháltais nó talaimh eile, má bhíonn aon ainmhithe air, cibé taifid a choimeád a theastóidh ón Aire- [foinse: TSL]
(1) The owner, occupier or person in charge of any holding or other land shall, if there are any animals thereon, keep such records as the Minister may require of—
Duine nach tionónta é nó í agus ar cead leis nó léi áitreabh a áitiú nó a úsáid
A person permitted to occupy or use premises other than as a tenant
DE BHRÍ go bhfuil an Cosantóir ag áitiú nó i seilbh (tailte, is é sin le rá, ), maoin de chuid an Ghearánaí, mar airíoch (nó mar sheirbhíseach, nó mar áititheoir ceadmhach, nó de réir mar atá). FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
WHEREAS the Defendant is in occupation or possession of the (lands of ) the property of the Plaintiff, as caretaker (or as servant, or permissive occupant or as the case may be).
GAáitiú fir
gu áitithe
(dearbhú)
(assertion)
is é a áitím go bhféadfadh sé seo dochar mór a dhéanamh
my contention is that this could be highly damaging
Ceantar arna cheadúnú ag údarás chun tabhairt faoi ghnó lenar eisíodh ceadúnas ina leith. In Éirinn, tagraíonn sé go ginearálta d'áit ina gceadaítear deochanna meisciúla a dhíol agus a ól
An area which is licensed by authorities to conduct business for which a license has been issued. In Ireland, it generally refers to an establishment in which alcoholic beverages are permitted to be retailed and consumed
Is coinníoll a ghabhfaidh leis an deimhniú seo go ndéanfaidh an sealbhóir ceadúnais sin an t-áitreabh ceadúnaithe sin a choimeád dúnta ar feadh an Domhnaigh go léir; FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
It shall be a condition of this certificate that the said licence holder shall keep the said licensed premises closed during the whole of Sunday;
(e) dearbhú maidir le hoiriúnacht áitribh cheadúnaithe le haghaidh deimhniú bialainne nó deimhniú bialainne teoranta, de bhun alt 16 d'Acht 1960, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
( e ) a declaration as to suitability of licensed premises for a restaurant certificate or limited restaurant certificate, pursuant to section 16 of the Act of 1960,
(c) ní buidéal, buidéalú agus líonadh agus gach oibríocht fhoghabhálach is ullmhúchán do dhíol leanna, leanna duibh, pórtair agus beorach alcólach eile faoi chéadúnas Díoltóra Leanna i mbuidéil, i searraí, nó i ngabhdáin eile den sórt sin, ach amháin i gcás go ndéantar nó go seoltar na hoibríochtaí sin in áitreabh ceadúnaithe grúdaire beorach, agus
(c) The operations of bottle-washing, bottling and filling and all subsidary operations preparatory to the sale under a Beer Dealer's licence in bottles, jars and other similar receptacles of ale, stout, porter and other alcoholic beers except where such operations are conducted or carried on upon the licenced premises of a brewer of beer, and
Foirgneamh a roinneann teorainn le foirgneamh eile
A building sharing a common boundary with another
*(*úinéir *áititheoir an áitribh thadhlaigh,) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
*(the *owner *occupier of the adjoining premises,)
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAalt fir1
gu ailt, ai ailt, gi alt
(in acht, caipéis srl)
(of Act, document, etc)
an t-am a cheadaítear don tuismitheoir neamhláithreach caitheamh leis an bpáiste, i ndiaidh do theaghlach briseadh suas
time which the absent parent is entitled to spend with their child following a family break-up
(rúnaí)
(secretary)
Duine a scríobhann ó dheachtú nó a chóipeálann lámhscríbhinní.
A person employed to write from dictation or to copy manuscript.
(inimirce neamhdhleathach agus tearmann)
(illegal immigration and asylum)
GAamhras fir1
gu amhrais
ENdoubt s
mura bhfuil amhras réasúnta orthu maidir le beachtas na faisnéise
unless they have reasonable doubt as to the accuracy of the information
GAamhrasú fir
gu amhrasaithe
friend of the court. Counsel who assists the court by putting arguments in support of an interest that might not be adequately represented by the parties to the proceedings or by arguing on behalf of a party who is otherwise unrepresented.
(duine a chur amú)
(to mislead someone)
« » 1 2 3 4 · · · · 35 36