téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
3668
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
« 1 2 · · · · 35 36 37
GAtuillteanas fir1
gu tuillteanais
tuillteanais fir iol
gi tuillteanas
(facts of case)
Le linn a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh faoi fho-alt (1), ní cheisteoidh an príomhfheidhmeannach tuillteanas aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas ná tuillteanas cuspóirí beartas den sórt sin ná ní thabharfaidh sé nó sí tuairim faoi na tuillteanais sin [Acht Uimh. 19 de 2007]
In the performance of his or her duties under subsection (1), the chief executive shall not question or express an opinion on the merits of any policy of the Government or a Minister of the Government or on the merits of the objectives of such a policy
GAuacht bain3
gu uachta, ai uachtanna, gi uachtanna
ENwill s
Ionstraim dhlíthiúil a léiríonn conas is mian le duine a chuid/cuid sealúchais a dhiúscairt tar éis a bháis/báis
A legal instrument setting out how a person wishes his or her possessions to be disposed of after death
As treoir a thabhairt sleachta as Cláir Áitiúla nó cóipeanna d'Uachta, de Gníomhais nó de nithe eile a chuardach nó iad a fháil ó Oifig na nAnnálacha Poiblí nó áit eile, i dteannta an chaiteachais faoina rachfar agus aon táillí ar fhianú FOINSE: I.R. 1980
For directing search for, or obtaining, from Public Record Office or elsewhere, extracts from Local Registers, or copies of Wills, Deeds or other matters, in addition to expenses incurred and any fees for attestation ...
Páirtithe ag cur i gcoinne uachta, FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Parties opposing a will,
An breitheamh atá i gceannas ar an gCúirt Chuarda agus, de bhua a oifige/hoifige, atá ina bhreitheamh/breitheamh breise de chuid na hArd-Chúirte
The judge who is in charge of the Circuit Court and who, by virtue of office, is an additional judge of the High Court
Beidh an Riail seo faoi réir fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le Cuid III den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947, ag Uachtarán na Cúirte Cuarda. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
This Rule is subject to the exercise by the President of the Circuit Court of the powers conferred upon him by Part III of the Courts of Justice Act, 1947 .
Is é Uachtarán na Cúirte Cuarda má shanntar do Chuaird Bhaile Átha Cliath é nó Breitheamh Sinsearach Chuaird Bhaile Átha Cliath mura sanntar an tUachtarán don Chuaird sin a ordóidh agus a chinnfidh na tráthanna agus an t-ionad le haghaidh Suíonna na Cúirte Cuarda i gCuaird Bhaile Átha Cliath. FOINSE: I.R. 1981
The President of the Circuit Court if assigned to the Dublin Circuit or the Senior Judge of the Dublin Circuit if the President is not assigned to that Circuit shall direct and appoint the times and place for the Sittings of the Circuit Court in the Dublin Circuit.
I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 26 (1) den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1953 (Uimh. 32 de 1953) agus tar éis dom comhairle a ghlacadh le hUachtarán na Cúirte Dúiche, ordaímse, GEARÓID Ó COILEÁIN, Aire Dlí agus Cirt, leis seo mar a leanas:- FOINSE: I.R. 1980
I, GERARD COLLINS, Minister for Justice, in exercise of the powers conferred on me by section 26 (1) of the Courts of Justice Act, 1953 (No. 32 of 1953), and after consultation with the President of the District Court, hereby order as follows:
GAualachlíne bain4
gu ualachlíne, iol ualachlínte
Marc ar long a thaispeánann a doimhneacht is mó lódála.
A mark on a ship showing the maximum depth it may be loaded to.
Baineann an táille iomlán faoi fhomhír (a) le suirbhéireacht ualachlíne má dhéantar an dá shuirbhéireacht an tráth céanna. FOINSE: I.R. 1981
The full fee under subparagraph (a) covers a survey for loadline if both surveys are made at the same time.
(i) ar an ualachlíne iomchuí a chur faoi uisce, is í an táille atá forordaithe i bhfomhír (a) (i) den Airteagal seo an táille is iníoctha; FOINSE: I.R. 1981
(i) for the submersion of the appropriate load line, the fee payable shall be that prescribed in paragraph (a) (i) of this Article;
(c) ar shuirbhéireacht ar long arna coinneáil faoi Chuid II den Acht Loingis Cheannaíochta (Convensiúin um Shábháltacht agus um Ualach-Líne), 1933 (Uimh. 12 de 1933)- FOINSE: I.R. 1981
( c ) for the survey of a ship detained under Part II of the Merchant Shipping (Safety and Load Line Conventions) Act, 1933 (No. 12 of 1933)—
GAuaschúirt bain2
gu uaschúirte, ai uaschúirteanna
Ar dheimhniú faoi Ordú 36, Riail 39, de Rialacha na nUaschúirteanna FOINSE: I.R. 1981
On a certificate under Order 36, Rule 39, of the Rules of the Superior Courts
Féadfar doiciméad uaschúirte a sheirbheáil— [Acht 14/2008]
The service of a superior court document may be effected—
Leanbh a uchtaítear de réir an dlí.
A child adopted according to the law.
ciallaíonn "leanbh", faoi réir mhír 2 (b) den Airteagal seo, leanbh dlisteanach nó leasleanbh de chuid an éagaigh nó duine a bheidh uchtaithe go dleathach ag an éagach ar duine é,FOINSE: I.R. 1980
"child" subject to paragraph 2(b) of this Article means a legitimate child or stepchild of the deceased or a person lawfully adopted by the deceased, who is,
Country Signing Certificate Authority [ IATE:3503337 ] operated by the European Commission for the issuance of the European Union Laissez-Passer [ IATE:3566212 ] according to Council Regulation (EU) No 1417/2013 of 17 December 2013 laying down the form of the laissez-passer issued by the European Union
... ach amháin an Satharn agus cibé laethanta a fhógrófar le húdarás dleathach a bheith ina laethanta saoire poiblí. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
with the exception of Saturday and of such days as may be proclaimed by lawful authority to be public holidays.
Aon duine, a bhfuil aon airteagal ina sheilbh nó ina seilbh, gan údarás dleathach ná leithscéal réasúnach, is airteagal atá déanta ... chun a úsáide i gcúrsa cion ... a dhéanamh (Acht Uimh. 28 de 2009)
A person who, without lawful authority or reasonable excuse, is in possession of any article made or adapted for use in the course of ... the commission of an offence
má cheadaíonn Údarás Lárnach an stáit glacaidh an bhreith sin [Acht Uimh. 21 de 2010]
(if) the Central Authority of the receiving state approves that decision.
... aon chléireach cúirte dúiche ar mian leis nó léi go ndéanfar doiciméad a sheirbheáil ar an gcoigríoch de bhun Choinbhinsiún na Háige, féadfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas a thaisceadh leis an Údarás Láir, i.e. Máistir na hArd-Chúirte FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
... any district court clerk who wishes to have a document served abroad pursuant to The Hague Convention may lodge with the Central Authority, i.e. the Master of The High Court.
GAuiríoll fir1
gu uiríll, ai uiríll, gi uiríoll
(jurisprudence)
déanfaidh mé uiríll ar do shon leis an Aire
I will make representations on your behalf to the Minister
(f) aon limistéar den fharraige a luaitear in (a) nó (d) ag an uimhir thagartha seo a síneann uiscí inmheánacha nó intíre an Stáit chuige de bhua alt 5 d' Acht 1959, agus FOINSE: I.R. 1980
(f) any area of the sea mentioned in (a) or (d) at this reference number to which the internal or inland waters of the State extend by virtue of section 5 of the Act of 1959, and
GAurchoisc br
abr urchosc, aidbhr urchoiscthe
ENbar v
(ban, prevent a legal manoeuvre)
...agus féadfaidh sé éileamh an tríú duine sin a urchosc,... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
...and may bar the claim of such third person,...
ENseize v
Seilbh a ghabháil, go háirithe ar réadmhaoin, faoi údarás dleathach
To take possession, particularly of property, by lawful authority
Earraí a urghabhfar a dhíol ar ceant agus aon bharrachas a íoc leis an úinéir FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Goods seized to be sold by auction and any surplus to be paid to owned
(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe aon mhadra a gheofar ar strae in Aerfort a ghabháil, agus, murar féidir teacht ar an úinéir go réidh, déanfar sonraí i dtaobh an mhadra agus an áit ina mbeidh sé ar coinneáil a chur in iúl don Gharda Síochána.
(2) Any dog straying within an Airport may be seized by an authorised officer, and, if the owner cannot readily be ascertained, particulars of the dog and of where it is being detained shall be furnished to the Garda Síochána.
GAurramaigh br
abr urramú, aidbhr urramaithe
cloígh br le in úsáid/in use
déan br de réir in úsáid/in use
comhlíon br in úsáid/in use
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
(to act in accordance with rules, regulations, covenants etc)
Gníomhú de réir ruda, nó rud a chomhlíonadh; fanacht laistigh de rud, nó rud a leanúint (msh, rialacha)
To act according to, or to fulfil something; to remain within, or to follow something (eg, rules)
Níor urramaigh an cúisí sin an coinníoll sin is déanaí a luadh ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
The said accused failed to observe the last mentioned condition...
go mainneoidh sé, agus an stáisiún á oibriú aige, cloí leis na caighdeáin a n-éilíonn an soláthróir ar na daoine sin a bheidh ag oibriú stáisiúin chuideachta faoi cheadúnais a dheonaíonn sé, cloí leo, nó FOINSE: I.R. 1981
(v) fails, in the operation of the station, to observe the standards required by the supplier to be observed by those operating company stations under licences granted by the supplier, or
(3) I gcás ina mainneoidh duine coinníoll a chomhlíonadh ar faoina réir, de bhua Rialachán 8 (1) de na Rialacháin seo, atá rochtain aige ar an anaclann, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach údaraithe a cheangal air an coinníoll a chomhlíonadh. FOINSE: I.R. 1981
(3) Where a person is failing to observe a condition subject to which, by virtue of Regulation 8 (1) of these Regulations, he has access to the reserve, a member of the Garda Síochána or an authorised officer may require him to observe the condition.
This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6(2) of the Treaty on European Union...
Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach...
Suim airgid, a fheidhmíonn mar urrús nó mar bhanna, a chuireann an gearánaí i dtaisce na cúirte, tar éis ordú a fháil uaithi
A sum of money deposited by the plaintiff with the court on its direction, following a request from the defendant, by way of security or bond
Ní bheidh aon chosantóir i dteideal ordú a fháil le haghaidh urrúis i leith costas toisc cónaí a bheith ar aon ghearánaí lasmuigh de dhlínse na Cúirte, mura dtabharfar mionnscríbhinn shásúil go bhfuil cosaint de bhua tuillteanais ag an gcosantóir sin. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
No defendant shall be entitled to an order for security for costs by reason of any plaintiff being resident out of the jurisdiction of the Court, unless upon a satisfactory affidavit that such defendant has a defence upon the merits
Ar thuarascáil ó Mháistir Fómhais i dtaobh urrúis i leith costas i gcúis maidir le pósadh FOINSE: I.R. 1980
On a report of a Taxing Master as to security for costs in a matrimonial case
GAurscaoil br
abr urscaoileadh, aidbhr urscaoilte
urscaoileann x conradh
x discharges a contract
aon oibleagáidí a eascróidh faoin gcomhaontú a urscaoileadh
to discharge any obligations arising under the agreement
(2) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir leis an ochtar comhalta a thoghfar le vótáil postbhallóide. [foinse: TSL]
(2) The following provisions shall apply to the eight members elected by postal ballot vote.
(I) Aon chomhalta déag a bheidh sa bhFeidhmeannas Náisiúnta agus toghfar ochtar díobh le votáil post bhallóide agus toghfaidh an Chomhdháil Bhliantúil Toscairí, triúr díobh. [foinse: TSL]
(1) The National Executive shall consist of eleven members, eight of whom shall be elected by postal ballot vote and three by the Annual Delegate Conference.
(9) Is é a bheidh i gcoiste na craoibhe an seisear comhalta a gheobhaidh an líon uasta iomlán vótaí i dtoradh na vótaíochta post bhallóide, [foinse: TSL]
(9) The branch committee shall consist of the six members who receive the highest total number of votes in the result of the postal ballot vote,
« 1 2 · · · · 35 36 37