téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
137
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2
GArochtain bain3
gu rochtana
The ability to make use of material from a fonds or collection, subject to rules and conditions.
An cumas chun úsáid a bhaint as ábhar ó chnuasach aon fhoinse nó ó bhailiúchán, faoi réir rialacha agus coinníollacha.
GAforshealbhú fir (próiseas)
gu forshealbhaithe
forshealbhúchán fir1 (toradh)
gu forshealbhúcháin, ai forshealbhúcháin, gi forshealbhúchán
sealbhú fir dímholta/superseded (próiseas)
gu sealbhaithe
sealbhúchán fir1 dímholta/superseded (toradh)
gu sealbhúcháin, ai sealbhúcháin, gi sealbhúchán
a database in which accessions are recorded according to a unique identifying number, usually in chronological order by date of receipt, and giving the source and other identifying information for each accession
bunachar sonraí ina dtaifeadtar sealbhúcháin de réir uimhir uathúil sainaitheantais, agus an fhaisnéis sin in ord croineolaíoch de ghnáth de réir an dáta a fuarthas, agus ar faisnéis í ina luaitear an fhoinse óna bhfuarthas an sealbhúchán mar aon le faisnéis sainaitheantais eile a bhaineann le gach sealbhúchán ar leith
The unique number or code assigned to permanently identify an accession
An uimhir uathúil nó an cód uathúil a shanntar chun forshealbhúchán a shainaithint go buan.
A form or log that summarises the terms and conditions of a deposit of records at an institution.
Foirm nó logleabhar ina ndéantar achoimre ar na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le taifid a thaisceadh le hinstitiúid.
A document in which accessions are recorded according to a unique identifying number, usually in chronological order by date of receipt, and giving the source and other identifying information for each accession.
Doiciméad ina dtaifeadtar sealbhúcháin de réir uimhir uathúil sainaitheantais, agus an fhaisnéis sin in ord croineolaíoch de ghnáth de réir an dáta a fuarthas, agus ar faisnéis í ina luaitear an fhoinse óna bhfuarthas an sealbhúchán mar aon le faisnéis sainaitheantais eile a bhaineann le gach sealbhúchán ar leith.
GAbreisiúchán fir1
gu breisiúcháin, ai breisiúcháin, gi breisiúchán
A second or subsequent accession to an existing Fonds. Materials added to an existing collection; an accretion.
Dara sealbhúchán nó sealbhúchán iardain a chuirtear ag gabháil le fonds / bailiúchán atá ann cheana féin.
GAcruinneas fir1
gu cruinnis
beachtas fir1 dímholta/superseded
gu beachtais
unless they have reasonable doubt as to the accuracy of the information
mura bhfuil amhras réasúnta orthu maidir le cruinneas na faisnéise
GAsealbhú fir (próiseas)
gu sealbhaithe
sealbhúchán fir1 (toradh)
gu sealbhúcháin, ai sealbhúcháin, gi sealbhúchán
The process of acquiring records from any source by deposit, donation, or purchase, or the body of records so acquired.
An próiseas faoina nglactar seilbh ar thaifid ó fhoinse ar bith trí thaisceadh, bronnadh nó ceannachán, nó an cnuasach taifead a nglactar seilbh air ar an gcaoi sin.
An analogue document that is treated and managed as a record.
Doiciméad analógach a chaitear leis agus a bhainistítear mar thaifead.
GAmeasúnú fir
gu measúnaithe, iol measúnuithe
The process of identifying records of archival and evidential value.
An próiseas faoina n-aithnítear taifid a bhfuil luach cartlainne agus fianaiseach ag baint leo.
The process of organising materials with respect to their provenance and original order, to protect their context and to achieve physical or intellectual control over the materials.
An próiseas a bhaineann le taifead nó bailiúchán taifead a anailísiú agus a eagrú agus le mionsonraí faoi na gnéithe foirmiúla díobh a thaifeadadh, is é sin, gnéithe amhail cruthaitheoir, teideal, dátaí, méid agus inneachar, d’fhonn sainaithint agus bainistiú an tsaothair a éascú agus d’fhonn tuiscint ar an saothar a éascú.
The organisation and sequence of items within a Fonds / collection.
An t-eagar agus an seicheamh atá curtha ar mhíreanna laistigh de Fonds / bailiúchán.
The process of analysing, organising, and recording details about the formal elements of a record or collection of records, such as creator, title, dates, extent, and contents, to facilitate the work's identification, management, and understanding.
An próiseas a bhaineann le taifead nó bailiúchán taifead a anailísiú agus a eagrú agus le mionsonraí faoi na gnéithe foirmiúla díobh a thaifeadadh, is é sin, gnéithe amhail cruthaitheoir, teideal, dátaí, méid agus inneachar, d’fhonn sainaithint agus bainistiú an tsaothair a éascú agus d’fhonn tuiscint ar an saothar a éascú.
The product of such a process
Toradh a leithéid de phróiseas.
GAcartlannaí fir4
gu cartlannaí, iol cartlannaithe
An individual responsible for appraising, acquiring, arranging, describing, preserving, and providing access to records of enduring value, according to the principles of provenance, original order, and collective control to protect the materials’ authenticity and context.
Duine ar a bhfuil freagracht i ndáil le taifid lena ngabhann luach marthanach a mheas, a fháil, a chur in eagar, a thuairisciú agus a bhuanchoimeád, agus i ndáil le rochtain a thabhairt orthu, de réir na bprionsabal a bhaineann le stair úinéireachta, le hord bunaidh agus le rialú ar bhailiúchán iomlán d’fhonn barántúlacht agus comhthéacs na nábhar a chosaint.
GAeagar fir1
gu eagair
the process of organising records with respect to their provenance and original order, to protect their context and to achieve physical or intellectual control over the materials
an próiseas a bhaineann le taifid a eagrú a mhéid a bhaineann lenastair úinéireachta agus ina n-ord bunaidh, d’fhonn a gcomhthéacs a chosaint agus d’fhonn rialú fisiciúil nó intleachtúil a bhaint amach i ndáil leis na hábhair
A record that is what it purports to be and that is free from tampering or corruption.
Taifead ar léir ina leith gurb ionann é agus an méid a airbheartaítear ina leith agus go bhfuil sé saor ó chrioscaíl nó ó éilliú.
GAbarántúlacht bain3
gu barántúlachta
The quality of a record that is what it purports to be and that is free from tampering or corruption.
Cáilíocht taifid a léiríonn gurb ionann an taifead agus an méid a airbheartaítear ina leith agus go bhfuil sé saor ó chrioscaíl nó ó éilliú.
The process of establishing the preferred form of a heading, such as proper name or subject, for use in a catalogue, and ensuring that all catalogue records use such headings.
An próiseas a bhaineann leis an bhfoirm is fearr le haghaidh ceannteidil atá le húsáid i gcatalóg, amhail ainm dílis nó ábhar, agus á chinntiú go n-úsáidtear na ceannteidil sin i ngach catalóg.
An entry in an authority file that contains information about the preferred form of a name or subject heading.
Iontráil i gcomhad údaráis a bhfuil eolas ann faoin bhfoirm inmhianaithe d’ainm nó teideal ábhair.
A copy of all, or portions, of software or data files on a system kept on storage media, such as tape or disk, or on a separate system so that the files can be restored if the original data is deleted or damaged.
Cóip de na bogearraí go léir nó de gach comhad sonraí, nó de chodanna díobh, is é sin, bogearraí nó comhaid nó sonraí ar chóras a choimeádtar ar mheáin stórála, amhail téip nó diosca, nó ar chóras ar leithligh ionas gur féidir na comhaid a aisghabháil má scriostar na sonraí bunaidh nó má dhéantar damáiste dóibh.
GAcomhoiriúnacht bain3 shiarghabhálach
gi comhoiriúnachta siarghabhálaí
a property of a system, product, or technology that allows for interoperability with an older legacy system, or with input designed for such a system
tréith córais, táirge nó teicneolaíochta a éascaíonn idir-inoibritheacht le córas oidhreachta níos sine, nó le hionchur atá deartha do chóras den chineál sin
The Agency shall develop and maintain the technical tools for managing the different versions of specifications for telematics applications and endeavour to ensure backward compatibility.
Déanfaidh an Ghníomhaireacht na huirlisí teicniúla chun bainistiú a dhéanamh ar na leaganacha difriúla de shonraíochtaí d'fheidhmchláir theileamaitice a fhorbairt agus a chothabháil agus féachfaidh sí le comhoiriúnacht shiarghabhálach a áirithiú.
a code made up of the digits 0 and 1, called bits, transmitted as a series of electrical pulses (0 bits at low voltage and 1 bits at higher voltage)
cód atá comhdhéanta de na digití 0 agus 1, ar a dtugtar giotáin, agus a tharchuirtear mar shraith bíog leictreach (0 giotán ar ísealvoltas agus 1 ghiotán ar voltas níos airde)
Part of a catalogue record or finding aid that places the materials in context by providing basic information about the materials' creator or author.
Cuid de thaifead catalóige nó d’áis aimsithe a chuireann na hábhair i gcomhthéacs trí bhunfhaisnéis a sholáthar faoi chruthaitheoir nó údar na n-ábhar.
GAbeart fir1
gu birt, ai bearta, gi beart
Computers, Computer Science A collection of eight (sometimes nine) bits or electronic signals that, when taken together, represent a piece of information or a machine language program instruction.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cnuasach d'ocht (nó uaireanta de naoi) ngiotán nó de chomharthaí leictreonacha, a léiríonn, nuair a thógtar le chéile iad, blúire faisnéise nó treoir ríomhchláir i meaisínteanga.
GAgabháil bain3
gu gabhála, iol gabhálacha
A deliberate action which results in the registration of a record into a recordkeeping system. For certain business activities, this action may be designed into electronic systems so that the capture of records is concurrent with the creation of records.
Gníomh a dhéantar d’aon turas agus as a leanann clárú taifid i gcóras coimeádta taifead. Maidir le gníomhaíochtaí airithe gnó, d’fhéadfadh an gníomh sin a bheith deartha mar chuid de chórais leictreonacha ionas go dtarlaíonn gabháil taifead i gcomhthráth le cruthú taifead.
GAcáschomhad fir1
gu cáschomhaid, ai cáschomhaid, gi cáschomhad
A collection of documents (a file) relating to a particular subject or in support of some administrative action.
Bailiúchán doiciméad (comhad) a bhaineann le himscrúdú ar leith nó a thacaíonn le gníomh éigin riaracháin.
(i) a certified copy of the maintenance order,
(i) cóip dheimhnithe den ordú cothabhála, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
For noting a Marine Protest and furnishing one certified copy if required
As Fordhearbhú Muirí a nótáil agus cóip dheimhnithe amháin a sholáthar má iarrtar í FOINSE: I.R. 1981
Document or paper trail showing the succession of offices or persons having seizure, custody, control, transfer, analysis, and disposition of physical and electronic evidence.
Doiciméad nó rian páipéir ina dtaispeántar an tsraith oifigí nó daoine a raibh urghabháil, seilbh, smacht, aistriú, anailís agus diúscairt na fianaise fisiciúla agus leictreonaí acu.
The date (and, possibly, the time of day) of a record, included in the record by its author, or by the electronic system on the author’s behalf, in the course of its creation.
An dáta (agus an t-am den lá, b’fhéidir) a bhaineann le cruthú taifid, ar faisnéis í ar chuir údar an taifid, nó an córas leictreonach, thar ceann an údar, isteach í le linn an taifead a thiomsú.
GAaicmiú fir
gu aicmithe
systematic identification and arrangement of business activities and/or records into categories according to logically structured conventions, methods and procedural rules represented in a classification system to aid business use, continued access and appropriate retention and disposal
sainaithint chórasach agus eagrú córasach gníomhaíochtaí gnó agus/nó taifead ina gcatagóirí de réir gnáis, modhanna agus rialacha nós imeachta atá struchtúrtha go loighiciúil i gcóras aicmiúcháin chun cabhrú le húsáid ghnó, le rochtain leantach agus le coimeád cuí agus diúscairt chuí
A plan for the systematic identification and arrangement of business activities and records into categories according to logically structured conventions, methods and procedural rules
Plean i leith sainaithint chórasach agus eagrú córasach gníomhaíochtaí agus taifead gnó ina gcatagóirí de réir gnáis, modhanna agus rialacha nós imeachta atá struchtúrtha go loighiciúil.
GAbailiúchán fir1
gu bailiúcháin, ai bailiúcháin, gi bailiúchán
An artificial assemblage of documents accumulated on the basis of some common characteristic without regard to the provenance of those documents. Not to be confused with an archival fonds.
Grúpa saorga doiciméad atá carntha le chéile ar bhonn saintréith chomhchoiteann éigin beag beann ar fhoinse na ndoiciméad sin. Ní ceart an téarma seo a mheascadh le cnuasach cartlainne aon fhoinse.
GAcaomhnú fir
gu caomhnaithe
The profession devoted to the preservation of cultural property for the future through examination, documentation, treatment, and preventive care, supported by research and education
An ghairm atá tiomnaithe i leith maoin chultúir a chaomhnú don todhchaí trí scrúdú, trí dhoiciméadú, trí chóireáil agus trí chúram coisctheach, ar nithe iad sin a dhéantar le tacaíocht ó thaighde agus ó oideachas
GAcaomhnú fir
gu caomhnaithe
The physical treatment of individual items to arrest the decaying process. It is the treatment of objects to stabilise and protect them against further deterioration.
Ábhair chartlainne a dheisiú nó a chobhsú chun a chinntiú go maireann siad ina bhfoirm bhunaidh ar feadh tréimhse chomh fada agus is féidir.
GAcomhthéacs fir4
gu comhthéacs, iol comhthéacsanna
the framework in which a record is created, used, and maintained
an creat ina ndéantar taifead a chruthú, a úsáid agus a chothabháil
(from one format or data type to another)
GAtiontú fir
gu tiontaithe, iol tiontuithe
tiontúchán fir1
gu tiontúcháin
Computers, Computer Science In programming languages, the transformation between values that represent the same data item but belong to different data types. Information may be lost due to conversion since accuracy of data representation varies among different data types.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht I dteangacha ríomhchlárúcháin, an trasfhoirmiú idir luachanna a léiríonn an mhír chéanna sonraí ach a bhaineann le cineálacha éagsúla sonraí. Féadtar eolas a chailliúint sa tiontú ós rud é go mbíonn cruinneas léirithe sonraí éagsúil idir cineálacha éagsúla sonraí.
The dates of the oldest and most recent items in a collection, series, or file.
Dátaí na n-ítimí is sine agus is déanaí i mbailiúchán, i sraith nó i gcomhad.
Records regularly used for the conduct of the current business; active records
Taifid a úsáidtear go rialta chun críche sheoladh an ghnó reatha; taifid ghníomhacha.
The succession of offices or persons who had custody of a body of documents from its creation to its acquisition by an archives or manuscript repository.
An tsraith oifigí nó daoine a raibh an cnuasach doiciméad á choimeád acu ó uair a chruthaithe go dtí gur ghlac taisclann chartlainne nó lámhscríbhinní seilbh air.
GAcoimeád fir
gu coimeádta
The responsibility for the care of documents based on their physical possession. Custody does not always include legal ownership or the right to control access to records.
An fhreagracht i ndáil le cúram doiciméad ar bhonn shealbhú fisiciúil na ndoiciméad sin. Ní í gcónaí a áiríonn coimeád úinéireacht dhlíthiúil ná an ceart chun rochtain ar thaifid a rialú.
GAsonraí fir iol
gi sonraí
Computers, Computer Science Unprocessed or raw facts, concepts, characters, or quantities available for processing into information by a manual, mechanical, or electronic data-processing system.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Fíricí, coincheapanna, carachtair nó cainníochtaí neamhphróiseáilte nó fuara, atá ar fáil chun faisnéis a bhaint astu trína bpróiseáil i gcóras próiseála sonraí, le láimh, go meicniúil, nó go leictreonach.
A unit of information as defined within an information system, typically corresponding to a field in a database record or printed form.
Aonad faisnéise de réir mar a shainmhínítear laistigh de chóras faisnéise agus, de ghnáth, comhfhreagraíonn sé réimse i dtaifead i mbunachar sonraí nó i bhfoirm chlóite.
Manufacturers shall be responsible for the initial submission and updates of the identifying information and other device data elements in the UDI database.
Beidh na monaróirí freagrach as an bhfaisnéis sainaitheantais agus as eilimintí sonraí eile na feiste a chur isteach i mbunachar sonraí SFU ag an tús agus as iad a a nuashonrúa.
The fact that data are not modified either intentionally or accidentally without proper authorisation.
Gan sonraí a bheith modhnaithe d’aon ghnó nó de thaisme gan údarú cuí
... adequate audit trails and data integrity in data systems...
... rianta iniúchta leordhóthanacha agus sláine sonraí i gcórais sonraí...
GAdí-fhorshealbhú fir (próiseas)
gu dí-fhorshealbhaithe
dí-fhorshealbhúchán fir1 (toradh)
gu dí-fhorshealbhúcháin, ai dí-fhorshealbhúcháin, gi dí-fhorshealbhúchán
The process by which archives formally removes material from its custody.
An próiseas trína mbaintear ábhar go foirmeálta as coimeád taisclainne cartlainne
taisc br
abr taisceadh, aidbhr taiscthe
To place documents in the custody of an archives without transfer of legal title.
Doiciméid a chur faoi choimeád cartlainne gan an teideal dlíthiúil a aistriú.
A binary code attached to a record indicating the time that an event occurred, such as creation, receipt, reading, modification or deletion
Comhad dénártha arna cheangal le taifead a thugann le fios an t-am ar tharla teagmhas, cosúil le cruthú, fáil, léamh, leasú nó scrios
GAdigitiú fir
gu digitithe
the process of converting information, such as text, photographs, audio and video files, into digital format
an próiseas trína dtiontaítear faisnéis, cosúil le téacs, grianghraif, nó comhaid fuaime nó físe go formáid dhigiteach
GAdioplómaitic bain2
gu dioplómaitice
The study of the creation, form, and transmission of records, and their relationship to the facts represented in them and to their creator, in order to identify, evaluate, and communicate their nature and authenticity
An staidéar a dhéantar ar chruthú, ar riocht agus ar aistriú taifead, agus ar an gceangal atá acu leis na fíricí a chuirtear i láthair iontu agus lena gcruthaitheoir, féachaint lena nádúr agus a mbarántúlacht a aithint, a mheas agus a chur in iúl.
Policies, procedures, and information that direct the appropriate actions to recover from and mitigate the impact of an unexpected interruption of operations, whether natural or man-made.
Beartais, nósanna imeachta agus faisnéis trína gcinntear na gníomhaíochtaí cuí chun téarnamh a dhéanamh ón tionchar a imríonn cur isteach gan choinne ar oibríochtaí, cibé acu tubaiste nádúrtha nó tubaiste de dhéantús an duine, agus chun an tionchar sin a mhaolú.
GAdiúscairt bain3
gu diúscartha
The transfer of records, especially noncurrent records, to their final state, either destruction or transfer to the National Archives. Disposal of departmental records without the authorisation of the Director of the National Archives is a breach of section 7 of the National Archives Act, 1986.
Taifid, go háirithe taifid neamhreatha, a aistriú chuig a staid deiridh, is é sin le rá, iad a dhiúscairt nó iad a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta. Is sárú ar alt 7 den Acht um Chartlann Náisiúnta 1986 é taifid roinne a dhiúscairt gan údarú a fháil ó Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta.
The range of processes associated with implementing records retention, destruction or transfer decisions which are documented in disposition authorities or other instruments.
An raon próiseas a ghabhann le cur i bhfeidhm cinntí maidir le coimeád, milleadh nó aistriú, ar cinntí iad a thuairiscítear in údaráis maidir le cur de láimh agus in ionstraimí eile.
A document that includes content taken from external sources that changes as those external sources change.
Doiciméad a n-áirítear leis ábhar arna thógáil ó fhoinsí seachtracha a mbíonn athruithe ag teacht air de réir mar a athraíonn na foinsí seachtracha sin.
A document, especially a web page, that changes content through periodic transactions between the client and server.
Doiciméad, go háirithe leathanach gréasáin, a dtagann athrú air trí idirbhearta tréimhsiúla idir an cliant agus an freastalaí
(computing)
GAaithris bain2
gu aithrise
(ríomhaireacht)
Computers, Computer Science The exact execution on a given system of a program written for a different system, producing identical results when identical data are input.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ríomhchlár a scríobhadh do chóras ar leith a rith go cruinn beacht ar chóras éagsúil, ionas go bhfaightear na torthaí céanna uaidh nuair a ionchuirtear na sonraí céanna ann.
A standard for encoding descriptive information of archival records.
An caighdeán atá i bhfeidhm chun faisnéis thuairisciúil faoi thaifid chartlainne a ionchodú.
GAcriptiú fir
gu criptithe
criptiúchán fir1
gu criptiúcháin
the conversion of data into a secret code (or of plaintext into ciphertext) for transmission over a public network
sonraí a thiontú go cód rúnda (nó gnáth-théacs a thiontú go rúntéacs) le haghaidh a seachadta thar líonra poiblí
GAfianaise bain4
gu fianaise, iol fianaisí
flawed evidence
fianaise lochtach
nature of evidence adduced in support of the charge
an cineál fianaise a tugadh ar aird mar thacaíocht leis an gcúiseamh
He bore witness for me.
Rinne sé fianaise dom.
The quality of records that provides information about the origins, functions and activities of their creator.
Cáilíocht atá ag doiciméid, ar cáilíocht í a sholáthraíonn faisnéis faoi thionscnamh, faoi fheidhmeanna agus faoi ghníomhaíochtaí a gcruthaitheora.
A classification scheme describing different types of files maintained in an office, how they are identified, where they should be stored, how they should be indexed for retrieval and a reference to the approved disposition for each file.
Scéim aicmiúcháin trína ndéantar tuairisc i dtaobh cineálacha éagsúla comhad a choinnítear in oifig, i dtaobh conas a shainaithítear iad, i dtaobh cén áit inar ceart iad a stóráil, i dtaobh conas is ceart iad a innéacsú ar mhaithe lena n-aisghabháil, agus i dtaobh tagairt do chur de láimh ceadaithe i ndail le gach comhad ar leith.
GAcóras fir1 comhdúcháin
gu córais chomhdúcháin
A group of conventions, methods, and procedural rules according to which documents are sorted, classified, crossreferenced, stored and retrieved.
Grúpa nósmhaireachtaí, modhanna agus rialacha nós imeachta ar dá réir a dhéantar doiciméid a shórtáil agus a aicmiú agus a dhéantar crostagairt ina leith.
A description of records that gives the repository physical and intellectual control over the records and that assists users to gain access to and understand the records.
Tuairisc ar thaifid lena ndéantar rialú fisiciúil agus rialú intleachtúil ar na taifid a thabhairt don taisclann agus lena gcabhraítear d’úsáideoirí rochtain agus tuiscint a fháil ar na taifid.
GAbuaine bain4
gu buaine
The quality of a record that has fixed form.
Cáilíocht taifid a bhfuil riocht seasta aige.
ENfonds s
The entire body of records of an organisation, family or individual that have been created and accumulated as the result of an organic process reflecting the functions of the creator.
Corpas iomlán taifead de chuid eagraíochta, teaghlaigh nó duine aonair, ar taifid iad a cruthaíodh agus a carnadh mar thoradh ar phróiseas orgánach a léiríonn feidhmeanna an chruthaitheora.
GAhaisluach fir3
gu haisluacha, iol haisluachanna
A number generated from a string of text. The hash is substantially smaller than the text itself, and is generated by a formula in such a way that it is extremely unlikely that some other text will produce the same hash value. Also called a message digest.
Uimhir a ghintear ó theaghrán téacs. Bíonn an hais i bhfad níos lú ná an téacs féin, agus gintear as foirmle é ar bhealach a fhágann go bhfuil sé thar a bheith neamhdhóchúil go dtáirgfidh téacs éigin eile an haisluach céanna. Tugtar dlúth-theachtaireacht air chomh maith.
A record no longer needed to conduct current business but preserved until it meets the end of its retention period.
Taifead nach bhfuil gá leis a thuilleadh chun gnó reatha a sheoladh ach ar taifead é atá á chaomhnú go dtí go sroicheann sé deireadh a thréimhse coimeádta.
The usefulness or significance of records based on their content, independent of any intrinsic or evidential value.
Úsáideacht nó suntasacht taifead ar bhonn a n-inneachair, gan spleáchas ar aon luach intreach nó aon luach ó thaobh fianaise de.
The control established over archival material by documenting in finding aids its provenance, arrangement, composition, scope, informational content and internal and external relationships.
An rialú a bhunaítear ar ábhar cartlainne trí fhaisnéis a sholáthar in áiseanna aimsithe maidir le foinse, cur in eagar, comhdhéanamh, scóip, inneachar ó thaobh faisnéise de agus gaolmhaireachtaí inmheánacha agus seachtracha an ábhair lena mbaineann.
an idea, secret, mark or expression that has property rights created through intellectual and/or discovery efforts of a creator and that are generally protectable under patent, trademark, copyright or other law
idé, rún, marc nó léiriú lena ngabhann cearta maoine a chruthaítear trí iarrachtaí intleachtúla agus/nó fionnachtana cruthaitheora agus ar cearta iad atá inchosanta de ghnáth faoin dlí a bhaineann le paitinní, trádmhairc nó cóipcheart nó faoi dhlíthe eile
ENitem s
GAmír bain2
gu míre, iol míreanna
The smallest intellectually indivisible archival unit, e.g. a letter, memorandum, report, photograph, sound recording.
An t-aonad cartlainne doroinnte is lú ó thaobh cúrsaí intleachtúla de e.g. litir, meabhrán, tuarascáil, grianghraf, taifeadadh fuaime.
The smallest intellectually indivisible archival unit (e.g., a letter, memorandum, report, or photograph) which is then described.
An t-aonad cartlainne is lú nach féidir aon roinnt intleachtúil eile a dhéanamh air (e.g. litir, meamram, tuairisc, nó grianghraf), agus a ndéantar tuairisc ansin air.
The responsibility for the care of documents based on their physical possession. Custody does not always include legal ownership, or the right to control access to records.
An fhreagracht i ndáil le cúram doiciméad ar bhonn shealbhú fisiciúil na ndoiciméad sin. Ní í gcónaí a áiríonn coimeád úinéireacht dhlíthiúil ná an ceart chun rochtain ar thaifid a rialú.
Usefulness of a record in complying with statutes and regulations, as evidence in legal proceedings, as legal proof of business transactions or to protect an individual’s or organisation’s rights and interests.
Úsáideacht taifid maidir le reachtanna agus rialacháin a chomhlíonadh, mar fhianaise in imeachtaí dlíthiúla, mar chruthúnas dlíthiúil ar idirbhearta gnó nó chun cearta agus leasanna duine aonair nó eagraíochta a chosaint.
The hierarchical, intellectual, and physical divisions used in archives management, including repository, record group, fonds, collection, subgroups, series, subseries, file, and item.
Na deighiltí ordlathais, intleachtúla agus fisiciúla a úsáidtear i mbainistíocht ábhar cartlainne, lena n-áirítear taisclanna, grúpaí taifead, cnuasaigh aon fhoinse, bailiúcháin, foghrúpaí, sraitheanna, foshraitheanna, comhaid agus ítimí.
The level of arrangement of the unit being described, e.g., fonds, series, collection, file, item.
Leibhéal ó thaobh chur in eagar an aonaid atá á thuairisciú e.g. cnuasach aon fhoinse, sraith, bailiúchán, comhad, ítim.
A finding aid, in manual or electronic format, providing the physical location in the repository of all holdings.
Áis aimsithe, i lámhleabhar nó i bhformáid leictreonach, ina soláthraítear suíomh fisiciúil na sealúchas go léir sa taisclann.
The organized arrangement of data on a digital medium that ensures file and data control structures are recognizable and recoverable by the host computer operating system.
An t-eagar a chuirtear ar shonraí ar mheán digiteach a chinntíonn go bhfuil struchtúir comhaid agus rialaithe sonraí inaitheanta agus inaisghabhála ag córas oibriúcháin an óstríomhaire.
GAcomhbhrú fir neamhchaillteach
gu comhbhrúite neamhchailltigh
a data compression algorithm which retains all the information in the data, allowing it to be recovered perfectly by decompression
algartam comhbhrúite sonraí a choinníonn gach faisnéis sna sonraí, rud a fhágann go mbeifear in ann an fhaisnéis a aisghabháil go foirfe trí dhí-chomhbhrú
GAcomhbhrú fir caillteach
gu comhbhrúite chailltigh
a data compression algorithm which reduces the amount of information in the data, rather than just the number of bits used to represent that information
algartam comhbhrúite sonraí a laghdaíonn an líon faisnéise sna sonraí, seachas díreach líon na ngiotán a úsáidtear chun an fhaisnéis sin a léiriú
A framework that specifies and describes a standard set of metadata elements and their interrelationships that need to be recorded to ensure the identification of records and their authenticity. Schemas provide a formal syntax (or structure) and semantics (or definitions) for the metadata elements.
Creat lena ndéantar sraith caighdeánach eilimintí meiteashonraí agus a n-idirghaolmhaireachtaí a shonrú agus a thuairisciú, ar eilimintí agus idirghaolmhaireachtaí iad nach mór iad a thaifeadadh d’fhonn sainaithne taifead agus barántúlacht taifead a chinntiú. Soláthraíonn scéimrí comhréir fhoirmiúil (nó struchtúr foirmiúil) agus séimeantaic (nó sainmhínithe) le haghaidh na n-eilimintí meiteashonraí.
GAascnamh fir1
gu ascnaimh
The act of moving records from one system to another, while maintaining their authenticity, integrity, reliability and usability. Migration involves a set of organised tasks designed to periodically transfer digital material from one hardware or software configuration to another, or from one generation of technology to another.
Taifid a bhogadh ó chóras amháin go córas eile agus, ag an am céanna, a mbarántúlacht, a n-iomláine, a n-iontaofacht agus a n-inúsáidteacht a choimeád ar bun. Is é atá i gceist le haistriú ná sraith tascanna eagraithe atá ceaptha chun ábhar digiteach a aistriú ó thráth go chéile ó chumraíocht chrua-earraí amháin go ceann eile, nó ó ghlúin áirithe teicneolaíochta go ceann eile.
» 1 2