tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17/4/2013

Tá staidéar nua ‘Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE’ tiomsaithe ag Fiontar, DCU agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Ceannaigh anseo é.

Preasráiteas>>

Bileog eolais>>

A new study ‘Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project’ was compiled by Fiontar, DCU and published by Cló Iar-Chonnacht. Buy it here.

Press release>>

Information leaflet>>

8/4/2013

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle & Conclúidí ón gComhairle an 18 Meitheamh 2012 curtha leis an gcorpas comhthreomhar.

REGULATION (EU, EURATOM) No 966/2012 of the European Parliament and Council & European Council Conclusions of July 2012 have been added to the parallel corpus.

21/3/2013

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh as an suirbhé úsáideoirí a líonadh. Tháinig go leor moltaí maithe as agus aiseolas fónta. Cliceáil anseo » do thuilleadh eolais faoin aiseolas a fuarthas.

We would like to thank you for taking part in our survey. We received a number of good suggestions and positive feedback. Please click here » for further information about the feedback received.

20/3/2013

Comhaltachtaí Taighde PhD (2013–16)

Tá líon teoranta comhaltachtaí lánaimseartha taighde (ar €16,000 sa bhliain móide táillí) á dtairiscint ag Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Sonrúchán iomlán ar fáil anseo.

Spriocdháta: 17 Bealtaine 2013.

Comhaltachtaí Taighde PhD (2013–16)

Tá líon teoranta comhaltachtaí lánaimseartha taighde (ar €16,000 sa bhliain móide táillí) á dtairiscint ag Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Sonrúchán iomlán ar fáil anseo.

Spriocdháta: 17 Bealtaine 2013.

14/3/2013

póstaer téarmaí do Lá Fhéile Pádraig ar fáil le híoslódáil nó le priontáil ar »Focal.ie. Maisiúchán deas do bhalla scoile, oifige nó eile!

A poster of St. Patrick’s Day terms is available to download or print on »Focal.ie. A nice decoration for your school or office wall, etc.!

6/3/2013

Liosta ríomhphoist

Dá mba mhaith leat go gcoimeádfaí ar an eolas thú maidir le tionscadail Fiontar, cuir do sheoladh lenár liosta ríomhphoist. Féach an nasc ‘nuachtlitir’ ar bharr an leathanaigh seo.

Mailing list

If you would like to be informed about developments relating to Fiontar projects, please add you address to our mailing list. The ‘newsletter’ link is at the top of this page.

27/2/2013

Bhí an suíomh seo as feidhm idir 10.30am agus 1pm inniu (27 Feabhra, am na hÉireann) mar gheall ar fhadhb líonra in DCU, mar a n-óstáiltear an suíomh. Tá cúis na faidhbe réitithe anois. Gabhaigí ár leithscéal as seo.

This site was unavailable between 10.30am and 1pm today (27 February, Irish time) due to a network problem in DCU, where the site is hosted. The cause of the problem has now been resolved. Please accept our apologies.

27/2/2013

D’fhéadfadh nach mbeidh rochtain ar an suíomh seo ó 7pm inniu (27 Feabhra, am na hÉireann) ar feadh tréimhse. Is i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe in DCU an t-éaradh seirbhíse féideartha seo. Gabhaigí ár leithscéal as seo.

This site may not be accessible from 7pm today (27 February, Irish time) for a period. This potential outage is due to essential upgrade works in DCU. Please accept our apologies.

6/2/2013

logainm.ie agus ainm.ie ar ghearrliosta do ghradam “Digital Humanities Awards 2012” sa chatagóir “Best DH project for public audiences”. Tugaigí vóta dóibh, más maith libh - agus féachaigí na hacmhainní daonnachtaí digiteacha eile atá luaite: dhawards.org/dhawards2012/voting.

Logainm.ie and ainm.ie have been shortlisted for the “Digital Humanities Awards 2012” in the category “Best DH project for public audiences”. Give them a vote, if you like - and have a look at the other digital humanities projects: dhawards.org/dhawards2012/voting.

25/1/2013

Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí focal.ie le déanaí.

Comhghairdeas le hUrsula Mhic An tSaoir in Ard Mhacha, buaiteoir an chrannchuir.

Thank you to everyone who took part in the recent focal.ie survey.

Congratulations to Ursula Mhic An tSaoir in Armagh, winner of the draw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge