tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
27/3/2014

Is féidir clárú anois anseo do chomhdháil bhliantúil agus imeacht oiliúna BISA a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an 16/17 Bealtaine. Cúis áthais do BISA a bheith ag obair i gcomhar le Fiontar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i mbliana leis an gcomhdháil a eagrú.

Tabharfaidh an chomhdháil aghaidh ar théamaí agus ar dhúshláin atá comónta dúinn. Ceann díobh ná an chaoi nuálach spreagúil ina mbaintear úsáid as an Idirlíon chun deis a thabhairt do dhaoine teacht ar an ábhar luachmhar atá á gcaomhnú i gcartlanna fuaime in Éirinn agus sa Bhreatain. Tá dréachtchlár ar fáil anseo.

Meastar go coitianta gur uirlis éifeachtach é an tIdirlíon chun cur le rochtain an phobail ar na haircíví fuaime sin, ach ní léir i gcónaí cén cur chuige is fearr.

€30/£25 táille chlárúcháin na comhdhála (baill chláraithe BISA) nó €36/£30 (daoine nach baill iad), lón agus sólaistí san áireamh. Is féidir íoc ar an lá. Cláraigh don chomhdháil inniu. Fearaimid fáilte romhat go Baile Átha Cliath!

Tá an Brainse Logainmneacha, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag tacú leis an gcomhdháil seo.

Registration is now open for BISA’s annual conference and training event which is taking place in Dublin on 16th and 17th May. This year, BISA is delighted to be teaming up with Fiontar, Dublin City University who are generously hosting the conference.

The conference will explore common themes and challenges. A theme of this year’s event is looking at how the Internet is being used in new and exciting ways to broaden use and appreciation of the wonderful sound archives being preserved in Ireland and Britain. A draft-programme is available here.

Though most are agreed that the Internet is the best way to broaden access to sound archives, it is not always clear as to how best to do this.

Registration fee for the conference, payable on the day, is €30/£25 (registered BISA members) or €36/£30 (non-members) and includes lunch and refreshments. Register today, and we look forward to welcoming you to Dublin!

The Placenames Branch, the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht is supporting this conference.

24/3/2014

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh as an suirbhé úsáideoirí a fhreagairt. Tháinig go leor moltaí maithe as agus aiseolas fónta. Cliceáil anseo » do thuilleadh eolais faoin aiseolas a fuarthas.

We would like to thank you for taking part in our survey. We received a number of good suggestions and positive feedback. Please click here » for further information about the feedback received.

10/3/2014

póstaer téarmaí do Lá Fhéile Pádraig ar fáil le híoslódáil nó le priontáil ar »Focal.ie. Maisiúchán deas do bhalla scoile, oifige nó eile!

A poster of St. Patrick’s Day terms is available to download or print on »Focal.ie. A nice decoration for your school or office wall, etc.!

18/12/2013

Sheol an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich www.duchas.ie, tionscadal digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann, go hoifigiúil ar 17 Nollaig.

Tuilleadh eolais >>

Minister of State Dinny McGinley officially launched the new website www.duchas.ie, a project to digitize the National Folklore Collection, on the 17th December.

More information >>

5/12/2013

Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí focal.ie le déanaí.

Comhghairdeas le Damien Dollard sa Chéim, Baile Átha Cliath, buaiteoir an chrannchuir.

Thank you to everyone who took part in the recent focal.ie survey.

Congratulations to Damien Dollard in Stepaside, Dublin, winner of the draw.

27/11/2013

Folúntais:

Eagarthóirí Taighde (2 phost)

Tuilleadh eolais >>

Spriocdháta: 13 Nollaig 2013

Vacancies:

Research Editors (2 positions)

More information >>

Deadline for receipt of applications: 13 December 2013

8/11/2013

Suirbhé ar úsáideoirí focal.ie

Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi focal.ie a líonadh amach anseo »

Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhair ar luach €150. Rithfear an crannchur ar an 27 Samhain 2013.

focal.ie user survey

Please complete a short survey about focal.ie here »

The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 27 November 2013.

25/10/2013

póstaer théarmaí Oíche Shamhna ar fáil le priontáil ar leathanach na bhfoilseachán.

A poster of Halloween terms is available for printing on the publications page.

1/10/2013

Éaradh seirbhíse Ní bheidh rochtain ar Focal.ie ar feadh tréimhse idir 17:00 agus 18:00 Dé hAoine, 4 Deireadh Fómhair. Baineann an easpa rochtana seo le hobair chumraithe riachtanach ar bhunachar Focal.ie.

Service outage Focal.ie will be unavailable for a period between 17:00 and 18:00 on Friday, the 4th of October. This outage relates to essential configuration work on the Focal.ie database.

1/10/2013

Tá pacáiste nuashonraithe, a gineadh idir 26 agus 30 Meán Fómhair, ar fáil do Chiste Téarmaíochta Focal.ie (focal.ie ar CD). Leis an nuashonrú a shuiteáil, las an ríomhchlár, agus roghnaigh ‘Cabhair > Féach an bhfuil nuashonruithe ann’. Mura bhfuil an bogearra seo agat go fóill, tá tuilleadh eolais faoi anseo »

There is an update package, which was generated between 26 and 30 September, available for the Focal.ie Terminology Collection (focal.ie on a CD). To install the update, start the programme, and select ‘Help > Check For Updates’. If you haven’t got this software yet, there is more information about it here »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge