tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Tionscadal LEX

Cuireadh tús leis an tionscadal seo in 2008 agus tá Céim IV (2015-16) ar siúl anois. Tá dhá ghné i dtionscadal LEX.

Téarmaí do IATE

Ó thús 2008, tá Fiontar & Scoil na Gaeilge ag soláthar téarmaí Gaeilge do bhunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh, iate.europa.eu. Cuirtear na téarmaí seo le gluais bhreise tearma.ie go tráthrialta freisin. Tá 9 milliún téarma sa bhunachar poiblí seo, sna 24 teanga oifigiúil. Tá Fiontar & Scoil na Gaeilge freagrach as forbairt na dtéarmaí Gaeilge ann, cur lena líon agus as na hiontrálacha téarmeolaíochta a fheabhsú. Déantar an obair seo i ndlúthpháirt le hinstitiúidí an AE. Ó 2008 i leith sholáthair Fiontar & Scoil na Gaeilge c.60,000 téarma Gaeilge do IATE. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin tionscadal seo sa tuairisc Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE (Bhreathnach, Cloke, agus Nic Pháidín), a d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht in 2013.

Téarmaí agus acmhainní dlí agus reachtaíochta

Is é sprioc an dara gné de thionscadal LEX na téarmaí dlí agus reachtaíochta atá ar fáil i nGaeilge a bhailiú agus a chur ar fáil don phobal, chomh maith le hacmhainní eile a bhaineann le cúrsaí reachtaíochta.

I rith Chéim I den tionscadal (2009–2010), cuireadh leagan Gaeilge de na hIonstraimí Reachtúla ó na blianta 1976–1981 chomh maith leis Na Rialacha Cúirte Dúiche (IR Uimh. 93 de 1997) agus Na Rialacha Cúirte Cuarda (IR Uimh. 510 de 2001) ar fáil go leictreonach. Bhí an leagan Béarla ar fáil cheana ag irishstatutebook.ie agus an leagan Gaeilge de na Rialacha Cúirte ar fáil ag courts.ie. Ailíníodh na téacsanna chun cuimhne aistriúcháin agus corpas comhthreomhar (www.gaois.ie/crp/ga/) a chruthú agus asbhaineadh téarmaí astu le foilsiú ar tearma.ie.

Le linn Chéim II (2011–12) agus Chéim III (2013-2014), leanadh leis an taighde ar na téarmaí a asbhaineadh. Is í an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhpháirtíocht le Seirbhís Thithe an Oireachtais agus leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais a bhunaigh an Coiste ar Théarmaí as Ionstraimí Reachtúla (CTIR) i dtús 2012. Scrúdaigh agus d’fhaomh an CTIR na téarmaí as na hIonstraimí Reachtúla thuasluaite ar choincheapa dlíthiúla iad. Seo a leanas baill an choiste seo:

  • Máire Killoran/Micheál Ó Conaire (an Roinn Ealaíon, Oidhreacha agus Gaeltachta), Cathaoirleach
  • Ben Ó Floinn (abhcóide)
  • Eithne Reid-O’Doherty (abhcóide)
  • Antoin Delap (aturnae)
  • Ionadaí Rannóg an Aistriúcháin (Bríd De Staic/Vivian Uibh Eachach/Seán Ó Dubhda)
  • An Dr Micheál Ó Cearúil (an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)
  • Eoin Ó Droighneáin (an Coiste Téarmaíochta)

Chuir Fiontar & Scoil na Gaeilge seirbhís rúnaíochta ar fáil don CTIR. Réitigh Fiontar & Scoil na Gaeilge liostaí na dtéarmaí dlí do na cruinnithe agus chuir siad sainmhínithe (nuair ba ghá) agus míreanna comhchordachta ón reachtaíocht le gach iontráil. Rinneadh cuid mhór den phlé ar eislíon leictreonach a chruthaigh Fiontar & Scoil na Gaeilge.

Nuair a bhí na téarmaí dlí faofa ag an CTIR, cuireadh faoi bhráid an Choiste Téarmaíochta iad lena nótáil. Ansin, ullmhaíodh na téarmaí lena n-ionchur in tearma.ie agus foilsíodh iad. Is féidir breathnú orthu anseo. Tá téarmaí eile a d’éirigh as an tionscadal seo – téarmaí teicniúla eile nach bhféadfaí téarmaí dlí go sonrach a thabhairt orthu, ach a bhí ar fáil sna hionstraimí reachtúla céanna – ar fáil ar shuíomh gaois.ie.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge