tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Stair focal.ie/tearma.ie

Bunaíodh www.focal.ie (2004-2007) mar thionscadal ag Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) i gcomhar le hOllscoil na Breataine Bige, Lampeter agus le Foras na Gaeilge. Maoiníodh an tionscadal bunaidh faoi INTERREG IIIA Éire / An Bhreatain Bheag agus le páirtmhaoiniú ó Foras na Gaeilge.

FIONTAR Téarmaí Unedig an teideal iomlán a bhí ar an tionscadal seo. Ba é príomhsprioc ghné na hÉireann ná méadú ar rochtain an ghnáthphobail ar acmhainní theicneolaíocht na faisnéise, sa chás seo acmhainní ardleibhéil i nGaeilge. An príomhthoradh a bhí ar an tionscadal in Éirinn ná www.focal.ie (www.tearma.ie ón 1 Márta 2015), an bunachar comhtháite seo de nuathéarmaíocht na Gaeilge atá ar fáil don phobal iomlán agus rochtain ag cách in aisce air. Bhain gné oiliúna ar acmhainní leictreonacha Gaeilge leis an tionscadal seo freisin. Mír bhreise den tionscadal ab ea nuashonrú agus forbairt ar an téarmaíocht a bhaineann le cúrsaí raidió agus teilifíse. Cuireadh an tionscadal i gcrích i gcomhar le páirtnéir sa Bhreatain Bheag, Ollscoil Lampeter, a bhí ag forbairt acmhainní foclóireachta don Bhreatnais ag an am céanna mar chuid den tionscadal.

Maoiníodh FTU (FIONTAR Téarmaí Unedig) as an gciste Cumarsáid Teicneolaíochta agus Iompair (Tosaíocht 1, Beart 4) ag INTERREG IIIA Éire/An Bhreatain Bheag. Bhí an tionscadal á chómhaoiniú ag Foras na Gaeilge agus ag Fiontar (trí Chiste na dTionscnamh Straitéiseach ag an Údarás um Ard-Oideachas). Bhí Roinn na Seirbhísí Ríomhaireachta (Córais agus Seribhísí Fáisnéise), Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag comhoibriú le Fiontar ar an tionscadal seo. Cuireadh an chéim thosaigh den tionscadal i gcrích idir Deireadh Fómhair 2004 agus Aibreán 2007.

Tugadh faoi Chéim II (2007-8) le maoiniú ó Foras na Gaeilge. Faoin gcéim sin cuireadh tuilleadh ábhair leis an mbunachar, rinneadh obair ghramadaí ar an mbunachar lena chur de réir rialacha nua an Choiste Téarmaíochta, agus rinneadh athbhreithniú ar théarmaí Ceirdeanna agus Teicneolaíochta.

Tugadh faoi Chéim III (2008-11) le leanúint sa mhaoiniú ó Foras na Gaeilge. Cuireadh tuilleadh ábhair leis an mbunachar, ainmneacha chomhaltaí poiblí, tíortha, teangacha, plandaí agus ainmhithe ina measc. Cuireadh samplaí úsáide leis an mbunachar chomh maith agus cuireadh tús le córas ordlathas réimsí a chur i bhfeidhm. Cuireadh tús leis an obair ar fhoclóir nua spóirt agus ar leagan CD-ROM den bhunachar.

I rith Chéim IV (2011-14), ceanglaíodh an bunachar le Nua-Chorpas na hÉireann, cuireadh ordlathas nua réimsí eolais i bhfeidhm tríd síos agus cuireadh sainmhínithe agus eolas breise le téarmaí áirithe. Chomh maith leis sin, rinneadh taighde ar mhórbhailiúchán téarmaí Taibhealaíon agus Amharcealaíon agus críochnaíodh an taighde ar an bhFoclóir Spóirt. Foilsíodh leagan den bhunachar ar CD-ROM agus do ghléasanna móibíleacha, m.tearma.ie.

Aistríodh óstáil an Bhunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge ó DCU chuig Tibus i mí na Bealtaine 2014. Is é Fiontar & Scoil na Gaeilge DCU atá freagrach as an bhfeidhmchlár, ach is iad Tibus atá freagrach as óstáil (infhaighteacht, tapúlacht, srl.) an tsuímh. Athraíodh seoladh idirlín an Bhunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge ó focal.ie go tearma.ie ar an 1 Márta 2015. I rith Chéim V (2014-17), i measc nithe eile, forbraíodh cnuasach de Théarmaí Teicneolaíochta Faisnéise.

Bhuaigh www.focal.ie an duais ‘An Suíomh Gaeilge is Fearr’ ag na Irish Web Awards 2008 agus an Duais Eorpach do Theangacha, An Lipéad Teanga, in 2007.
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge